Navigácia

 • Zápis do Materskej školy Sedlice pre školský rok 2020/2021

  Vážení rodičia,

  Pozývame Vás na zápis Vašich detí  do Materskej školy  Sedlice, Sedlice  16, 082 43 Sedlice.

  Zápis sa uskutoční od 11. mája do 15. mája 2020 následovne:

  1. Odporúčame elektronickou formou, vyplnením  elektronickej prihlášky  na stránke školy

  www.ms-zvedavkovia.webnode.sk  . 

  Elektronická prihláška  bude sprístupnená v  termíne od  01. 5. 2020  do  15. 5.  2020.

  Po vyplnení  a odoslaní elektronickej prihlášky Vám príde potvrdzujúci  email. 

  2.  Alebo formulár prihlášky si môžete vytlačiť   a zaslať ju v písomnej podobe poštou do 15. 5. 2020.

  3.  Alebo ak to technické podmienky neumožňujú, môžete zápis absolvovať osobne dňa  13. 5. 2020 /streda/ od  14.00 do 16.00  hodiny  bez prítomnosti detí za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (rozostupy, rúška, rukavice)

  V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, preukaz poistenca .

   • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia  výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.
   • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy najneskôr do 15. júna 2020,

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ ZŠ s MŠ Sedlice

  Jana Kováčová, zástupkyňa pre MŠ Sedlice

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  V tomto školskom roku sme sa pokúsili o GRANT, prostredníctvom ktorého sme chceli získať finančné prostriedky, ktoré by sme mohli použiť tentoraz na nákup KNÍH nielen v slovenčine, ale aj v cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole.

  Preto sme sa zapojili do grantového programu Učiteľ budúcnosti so svojím projektom Starší mladším a mladší starším.

  Cieľom PROJEKTU je: ukázať žiakom, že kniha je ,,odmena“, v ktorej môžu nájsť odpovede na svoje nezodpovedané otázky. Naučiť žiakov k spolupráci a spoluzodpovednosti za získanie daného cieľa.

  Veľmi nás potešilo, keď správna rada Karpatskej nadácie, na základe odporúčania hodnotiacej komisie, rozhodla, že NÁŠ projekt podporí udelením grantu.

  Grant NÁM bol udelený v plnej požadovanej výške 972,49 EUR.

   

  Preto chceme verejne poďakovať za to, že sa mohol tento projekt uskutočniť vďaka podpore Nadačného fondu T-systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.

   

  Realizátor a zodpovedný za projekt:  Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • OZNÁMENIE

   

  Záverečné hodnotenie žiakov v II. polroku v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020

  1. – 3. ročníku sa bude hodnotiť slovne, okrem informatiky a výchovných predmetov, ktoré budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval.

  4. – 9. ročníku sa bude hodnotiť známkou okrem  fyziky v 6. ročníku, informatiky, techniky, občianskej náuky a výchovných predmetov, ktoré budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval.

                                                                                                           Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na zápis Vašich detí, budúcich prvákov, do Základnej školy s materskou školou Sedlice,

  Sedlice 3, 082 43 Sedlice.

  Zápis sa uskutoční od 15. apríla do 24. apríla 2020 nasledovne:

   

  1. Odporúčame elektronickou formou, vyplnením  elektronickej prihlášky  na stránke školy    https://zasedlice.edupage.org/register/ .

  Elektronická prihláška  bude sprístupnená v  termíne od 15. 4. 2020  do  24. 4. 2020.

  Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám príde potvrdzujúci email.

   

  2.  Alebo formulár prihlášky si môžete vytlačiť   na stránke  https://zasedlice.edupage.org/register/ a zaslať ju v písomnej podobe na adresu školy poštou do 24. 4. 2020.

   

  3.  Ak Vám to technické podmienky neumožňujú, môžete zápis absolvovať osobne dňa 22. 4. 2020 od 14. do 17. hodiny v budove školy bez prítomnosti detí za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (rozstupy, rúška, rukavice)

  V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo.

  .

   • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
   • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
   • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
   • V súvislosti so záujmom o spoločný nákup pracovných zošitov pre budúcich prvákov sa odporúča zákonnému zástupcovi skontaktovať s pani učiteľkou Mgr. Hricovou /mail: katarina.hricova@post.sk; tel.: +421 907 900 723/ do 8.5.2020, pokiaľ si uvedené publikácie nezabezpečí vo vlastnej réžii.

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ ZŠ s MŠ Sedlice

 • VEĽKONOČNÉ sviatky

 • Oznámenie o úhrade poplatkov

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že z dôvodu prerušenia vyučovania na školách až do odvolania sa dočasne pozastavujú platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení. Pozastavenie platieb sa týka:

  - príspevku na činnosť v školskom klube detí (ďalej len ŠKD)

  - príspevku na činnosť v centre voľného času ( ďalej len CVČ)

  - príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole ( ďalej len MŠ)

  Ďalej oznamujeme, že výška poplatkov za mesiac marec sa upravuje  pomerom počtu dní, kedy mohla byť služba poskytnutá a počtu pracovných dní  v  mesiaci (10/22) zaokrúhlená na desatiny a je určená následovne:

  • príspevok na činnosť v ŠKD        – 1,40 €
  • príspevok na činnosť v CVČ        – 1,40 €
  • príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ – 2,70 €

  Nasledujúce mesiace sa teda poplatok uhrádzať nebude až do odvolania opatrení.

  Preplatok rodičom, ktorí už zaplatili úhradu za mesiac marec v plnej výške, bude odrátaný z poplatku pri najbližšej úhrade.

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

 • Web stránka: Vázičky

  Výtvarný krúžok

  Žiačky technikou špagátovania premenili obyčajné sklenené fľaše na neobyčajné vázičky. Doplnili ich kvietkami, ktoré vytvorila stará mama žiačky, p. Miklušová. Ďakujeme!

  Dielka si môžete pozrieť tu:

  https://duhovaslnecnica.mypage.cz/prace-ziakov-zs-s-ms-sedlice/vytvarny-kruzok/vytvarny-kruzok-2019-2020

  Zodp. a foto: M. Hurajová

  Do galérie Web stránka: Vázičky boli pridané fotografie.

 • OZNAM

   

                      Základná škola s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice

   

                                                      AKTUÁLNE   INFORMÁCIE

   

  Vážení rodičia,

  určite ste si všimli, že od prvého dňa prerušenia vyučovania na školách sme začali s online vzdelávaním prostredníctvom stránok https://www.edupage.org/  a https://www.zborovna.sk/ , ktoré už iste dôverne poznáte.  Je to pre nás všetkých /učiteľov, rodičov a žiakov/ omnoho náročnejšie. Vstúpili sme do neznáma a spoločne sme začali budovať nový spôsob, ako prejsť cestu za vzdelaním. Ďakujeme Vám vážení rodičia za doterajšiu spoluprácu a podporu pri online vzdelávaní Vašich detí a dovoľte mi vyjadriť tiež presvedčenie, že spoločne to určite zvládneme.

  Od štvrtka 26.3.2020 spustí MŠVVaŠ portál s názvom https://www.ucimenadialku.sk, kde by mali nájsť učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

  Do povedomia Vám tiež dávame možnosť využívať zdarma interaktívne zošity spoločnosti Taktik počas celej doby zatvorenia škôl, ktoré získate po registrácii na stránke https://www.taktik.sk/ako-ziskat-pristup-k-interaktivnym-pracovnym-zositom-zadarmo/.

  Minister školstva ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl  v školskom roku 2019/2020.  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.    Termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí pravdepodobne elektronickou formou, ak to technické podmienky zákonným zástupcom umožnia. Presný termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

  Minister školstva, určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.                                           

   

    Mgr. Štefan Rimák

                                                                                                                     riaditeľ školy

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

       ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách, praktických školách,  odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Ďakujeme za porozumenie.                                                                       

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

   

 • OZNAM

 • Usmernenie pre školy a školské zariadenia 

  List Ministerky školstva SR - usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

 • Keramika: Tvorenie

  Júlia Madziková

  Do galérie Tvorenie boli pridané fotografie.

 • Aktivity na hodinách II. stupeň

  Biológia – 8. ročník

  Dedičné ochorenia

  Mgr. G. Benedicty

  Do galérie Aktivity na hodinách II. stupeň boli pridané fotografie.

 • Aktivity na hodinách II. stupeň

  21. februára sme si pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka.
  Žiaci ôsmeho ročníka pripravili aktivity, ktorými poukázali na bohatú a rozmanitú slovnú zásobu slovenčiny. Využili texty známych ľudových rozprávok, v ktorých si deti vyskúšali svoj dôvtip a pohotovosť.


  Zodp. učiteľ: Mgr. V. Makarová
  Foto: Mgr. K. Hricová, Šimon Prihoda /8.A/

  Do galérie Aktivity na hodinách II. stupeň boli pridané fotografie.

 • 9.A: Web stránka: Praktické ukážky barmanského umenia

  Žiaci 8. a 9. ročníka mali možnosť oboznámiť sa s umením barmanstva - so základnými princípmi, pomôckami a zásadami, ktoré im predviedli žiačky Súkromnej strednej odbornej školy hotelierstva a gastronómie Mladosť v Prešove. Miešané nealkoholické nápoje mohli naši žiaci nielen degustovať, ale aj sami si  ich pripraviť. 

  Zodp. uč.: Mgr. J. Kaščák

  Do galérie 9.A: Web stránka: Praktické ukážky barmanského umenia boli pridané fotografie.

 • Výtvarný krúžok: FAREBNÁ NOC

  14. - 15. 2. 2020 sa uskutočnila FAREBNÁ NOC. Žiačky výtvarného krúžku sa najprv prostredníctvom prezentácie oboznámili s IMPRESIONIZMOM vo výtvarnom umení (vznik, základné znaky, predstavitelia). Po teórii nasledovala prax. Najprv skúšanie si spôsobu maľby na papieri, potom realizácia obrazu na maliarskom plátne. Žiačky namaľovali krásne impresionistické krajinky. Keďže samotná tvorba bola dlhá a náročná, počas prestávky si zasúťažili v skladaní puzzle (poskladané obrázky prezradili autora a názov obrazu). Sledovanie večerného filmu o maliarovi Vincentovi van Goghovi sa nezaobišlo bez pizze a čaju - jednoducho - pohoda. A nechýbala ani rozprávka na dobrú noc. Teda, pre mladšie žiačky. Tie staršie si vybrali iný žáner J.

  Práce žiačok: https://duhovaslnecnica.mypage.cz/prace-ziakov-zs-s-ms-sedlice/vytvarny-kruzok/vytvarny-kruzok-2019-2020

  Zodp., foto a príspevok: Mgr. M. Hurajová

  Do galérie Web stránka: FAREBNÁ NOC boli pridané fotografie.

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Dňa 24.2.2020 na uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín.

  Krásu a ľubozvučnosť materinského jazyka nám dokazovalo 19 žiakov, ktorí venovali niekoľko hodín svojho voľného času, aby nás mohli potešiť pekným prednesom.

  Ako ich výkon posúdila porota ?

  POÉZIA

  I.kategória: 2.-4.ročník

  1. miesto: nebolo udelené

  2. miesto: T. Mihaľ 3.A, Z. Adzimová 4.A

  3. miesto: S. Gallík 3.A, D. Štefko 2.A

  II.kategória: 5.-6. ročník

  1. miesto: nebolo udelené

  2. miesto: M. Fiľakovský 5.A, K. Adzimová 6.A

  PRÓZA

  I. kategória: 2.-4.ročník

  1. miesto: O. Senderák 2.A

  2. miesto: A. Balogová  2.A, J .Gurský 2.A, P .Fedor 4.A

  III.kategória: 7.-9. ročník

  1. miesto: nebolo udelené

  2. miesto: L. Balogová 7.A, A. Senderáková 8.A

  3. miesto: P. Sykora 7.A, P. Hurajová 8.A

  Blahoželáme a veríme, že o rok nás opäť potešia svojim prednesom.

 • Aktivity na hodinách I. stupeň

  3.A - Srdiečko pre mamku - PVC

  Obdarovať našich najbližších darčekom z vlastnej výroby je najcennejšie. 

  Na hodine pracovného vyučovania sme urobili srdiečko pre mamku.

  Beáta Olejárová

   

  Do galérie Aktivity na hodinách I. stupeň boli pridané fotografie.

 • Aktivity na hodinách I. stupeň

  3.A - Srdiečko pre mamku - PVC

  Obdarovať našich najbližších darčekom z vlastnej výroby je najcennejšie. 

  Na hodine pracovného vyučovania sme urobili srdiečko pre mamku.

  Beáta Olejárová

  Do galérie Aktivity na hodinách I. stupeň boli pridané fotografie.

 • Aktivity na hodinách II. stupeň

  Žiaci 5. ročníka pripravili referáty o vodných vtákoch, ktoré žijú a hniezdia v okolí našich
  vôd.

  Mgr. G. Benedicty

  Do galérie Aktivity na hodinách II. stupeň boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria