Navigácia

 • Prihláška na stravovanie

  Záväznú prihlášku si môžete vytlačiť TU: 

 • Novinky v škole a pri škole

  Pripravujeme sa na nový školský rok.

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Novinky v škole a pri škole.

 • DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM DIEŤAŤA

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR), tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1.8.2021 vo výške 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude poskytnutá materskej škole a základnej škole:

  • podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
  • podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
  • podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 eura (od 1.8.2021 do 31.12.2021), respektíve 43,60 eura (od 1.1.2022 do 31.12.2022) - táto skutočnosť sa žiadateľovi (škole) preukazuje čestným vyhlásením.

  Pre Vás rodičia a zákonní zástupcovia však pôjde o prípady podľa horeuvedenej tretej odrážky - ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. Podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách je možné poskytnúť dotáciu na stravovanie na:

  1. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (v praxi ide 5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ).

  Na tieto deti si rodič ešte nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, ale z dôvodu veku dieťaťa do 6 rokov si rodič uplatňuje daňový bonus v dvojnásobnej výške (v roku 2021 suma 46,44 eura).

  Pri deťoch do 6 rokov veku tak je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na daňový bonus v dvojnásobnej výške.

  Tento postup je možný poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov.

  2. Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, ak si rodičia nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus na deti vo veku od 6 do 15 rokov (rodičia nepracujú, respektíve ich zdaniteľný príjem podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov nedosahuje výšku 6-násobku minimálnej mzdy) alebo ak rodičia pred daňovým bonusom uprednostnili dotáciu na stravovanie.

  Ak si na takéto dieťa rodič uplatní nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách, podľa uvedených informácií UPSVaR a FR SR úplne stráca nárok na daňový bonus za mesiace, za ktoré si uplatnil dotáciu na stravovanie. Teda nemá nárok ani na sumu zvýšeného daňového bonusu, ani na sumu základného daňového bonusu.

  Pri deťoch, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov veku.

  Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje poslednýkrát v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

  3. Deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka alebo z dôvodu odkladu povinnej školskej dochádzky). 

  Pri deťoch, ktoré dovŕšili 15 rokov veku, sa takto postupuje od prvého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku.

  Na tieto deti si z dôvodu dovŕšenia veku dieťaťa 15 rokov rodič už nemôže uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov veku), ale uplatňuje si nárok na základný daňový bonus (v roku 2021 v sume 23,22 eura).

  Pri deťoch 15-ročných a starších, ktoré navštevujú ZŠ, tak je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách a súčasne, pokiaľ rodič spĺňa ďalšie podmienky určené podľa zákona o dani z príjmov, si rodič môže uplatniť nárok na základný daňový bonus.

  Čestné vyhlásenie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách 

  Podľa informácií UPSVaR (viď vyššie), nárok na poskytnutie dotácie na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (horeuvedené 3 body) preukazuje zákonný zástupca dieťaťa škole čestným vyhlásením, a to nezávisle od veku dieťaťa.

  Povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. na deti, ktoré navštevujú ZŠ a dovŕšili 15 rokov veku.

   ......

  Dotáciu na stravovanie za deti vo veku od 6-15 rokov, ktorých rodičia si neuplatnia alebo nemôžu uplatniť daňový bonus sa bude poberať vždy od nasledujúceho mesiaca po odovzdaní čestného vyhlásenia (najskôr od októbra).

  Mgr. Štefan Rimákriaditeľ školy

  -----------------------

  Ak si teda chcete uplatniť pre svoje dieťa dotáciu na stravovanie a spĺňate horeuvedené podmienky, je potrebné doručiť škole prostredníctvom svojho dieťaťa v prvých septembrových dňoch čestné vyhlásenie.

  Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa si môžete stiahnuť TU: 

 • Pomôcky - šk. rok 2021/2022

  Pomôcky pre 5. - 9. ročník 

  ---------------------------

  Pomôcky pre 1. - 4. ročník ​​​​​​​

 • OZNAM ŠJ

  Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie svojho dieťaťa v ŠJ, že prihlášky na stravovanie v školskom roku 2021/2022 dostanú žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa dňa 2.9.2021.
  Vyplnené a podpísané prihlášky prosím odovzdajte v školskej jedálni v termíne 3.9.2021 (piatok) alebo 6.9.2021 (pondelok). Prihláška na stravovanie bude taktiež zverejnená na stránke školy.

  Obedy sa budú vydávať od pondelka 6.9.2021.

  Mgr. V. Hudáková, vedúca jedálne

 • VYV 9 

  Téma: kompozícia z geometrických tvarov

  Technika: koláž

  link na výber prác: https://duhovaslnecnica.mypage.cz/prace-ziakov-zs-s-ms-sedlice/vytvarne-prace-5-9-rocnik/vytvarne-prace-5-9-rocnik-2020

  Zodp.: Mgr. V. Makarová

  Foto: Mgr. M. Hurajová

 • Rozlúčka 9.A

  Hurááá prááázdniny!"

  S touto vetou na perách, radosťou v očiach a vysvedčeniami v ruke vybehli azda všetci žiaci zo školy. No pre našich deviatakov to bol posledný deň v týchto miestach, ktorý sa niesol v znamení rozlúčky. Spoločne sme si zaspomínali na ich prvé chvíle, kedy vstúpili na pôdu tejto školy. Ako rok-rokom postupne rástli a menili sa. Až nadišiel čas rozlúčiť sa, vyletieť zo školského hniezda a kráčať ďalej cestou života... 

  Do budúcna im želáme veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

  Nezabudneme na Vás!

  Mgr. Z. Rapavá

  Foto: p. Timková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album rozlúčka 9.A.

 • Výtvarná biológia

  VYV6

  Výtvarné reakcie na témy biológie  -  výtvarné interpretácie prírodných štruktúr (makrosnímky rastlinných a živočíšnych tkanív, minerálov...).

  Výber prác: https://duhovaslnecnica.mypage.cz/prace-ziakov-zs-s-ms-sedlice/vytvarne-prace-5-9-rocnik/vytvarne-prace-5-9-rocnik-2020

  Foto a zodp.: M. Hurajová   

 • 6. ročník

  OČAP

  Teoretická časť - práca s buzolou a mapou.

  Praktická časť, športové aktivity, rozvoj komunikácie a pozitívnej klímy v triede.

  Foto a zodp.: M. Hurajová

 • 8.A

  Spoločne chvíle pred koncom školského roka sa ôsmaci rozhodli stráviť ochutnávkou koláčikov, ktoré napiekli naše dievčatá, prípitkom s detským šampanským a blahoželaním Petrovi.

  Mgr. N. Rimáková

 • Vystúpenie

  Žiačky 8.ročníka Emka Boronová a Karolína Fiľakovská si pre prváčikov, svojich spolužiakov a deviatakov pripravili klavírne vystúpenie. 

  Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

  Zodpovený: p. Fiľakovská, SZUŠ Dama

  Príspevok a foto: Mgr. N. Rimáková

 • GEG 5.A

  Piataci veľmi milo prekvapili pripravenosťou, prezentovaním a exponátmi o svetových pamiatkach UNESCO. Pripravili aj hry, PL, tajničky či osemsmerovky.

  Zodpovedný uč.: Mgr. N. Rimáková

 • Čítam, čítaš, čítame ...

  Keď nám bolo v triedach veľmi horúco, zobrali sme počas hodín LITERATÚRY knihy a čítali si pod stromami v tieniku.

  Za túto inšpiráciu čítania ďakujeme p. uč. Veverkovej.

  Zodp. uč.: Mgr. N. Rimáková

 • Pomoc sa vždy zíde

  Krásne je to, keď pomáhajú žiaci po vyučovaní aj keď nemusia.

  Ďakujeme chlapci :-)

 • Projekt AMERIKA

  Žiaci 9.A triedy počas niekoľkých hodinín GEG v skupinách pracovali na projekte o Amerike

  Z ich práce vznikli krásne projekty.

  Zodp.: Mgr. N. Rimáková

 • OČAP 8.A

  Žiaci ôsmeho ročníka sa počas praktickej časti OČAP-u prešli náučným chodníkom Dunitovej skalky. Po návrate do školy sa pod stromami rozprávali o téme zvládania stresových situácií, konfliktov a problémov. Povedali si aj o tom, aká je dôležitá komunikácia. Nakoniec si aj napriek teplu zahrali florbal.

  Zodp.: Mgr. N. Rimáková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album OČAP 8.A.

 • Projekt POĽSKO

  Žiaci 7. ročníka celý rok preberali v rámci GEG Európu. Tento rok sme si na mušku zobrali náš susedný štát - POĽSKO. Prostredníctvom ich projektov sme sa o ňom mohli dozvedieť niečo o mestách, historických pamiatkach, osobnostiach, hlavnom meste či faune a flóre.

  Zodp.: p. uč. Rimáková

 • MOJE NIE ZLU

  Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov 

  Zodp.: p. uč. Veverková

  Foto: p. L. Kotuličová

 • MAT 8

  Štatistický prieskumôsmaci počas vyučovacej hodiny využili pekné počasie a venovali sa štatistickému prieskumu v teréne. Pracovali v skupinách. Sledovali okoloidúce dopravné prostriedky. Každá skupina si zvolila štatistický súbor (dopravné prostriedky, automobily, motorky....) a skúmala u štatistických jednotiek zvolený štatistický znak (typ motorového vozidla, farbu vozidla...). Na nasledujúcej vyučovacej hodine žiaci spracovali svoje záznamy do prehľadných tabuliek, vypočítali relatívnu početnosť a výsledky prieskumu znázornili stĺpcovým a kruhovým diagramom

  Foto a zodp.: M. Hurajová

 • OČAP I. stupeň

  Po teoretickej časti, 23.6.2021, žiaci našej školy absolvovali praktickú časť OČAP-u. Žiaci 1. stupňa zdolávali prekážkovú dráhu, ktorú im pripravili žiaci 9. ročníka pod vedením p.uč. Boldižára, za čo im veľmi pekne ďakujú. Preukázali nielen zdatnosť, ale aj veľkú radosť z pohybu. 

  Foto a príspevok: Mgr. B. Olejárová

  Do fotogalérie bol pridaný nový album OČAP I. stupeň.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria