Navigácia

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  PIATACI čítali ALICU v krajine zázrakov

  Ďalšia kniha, ktorú sme zakúpili z GRANTU Karpatskej nadácie je ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV. Piataci ju mali prečítať počas dištančného vyučovania. Mali si urobiť pri jej čítaní nejakú zábavnú fotku. S touto knihou ďalej pracovali a budú ešte pracovať prostredníctvom rôznych aktivít.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  VYRÁBAME MALÉHO PRICA

  Štvrtáci počas dištančného vzdelávania vyrábali bábky MALÉHO PRINCA. Niektorí žiaci poslali aj fotky, ako ich robili. Všetci Malí princovia sú vystavení na dolnej chodbe. No nie sú nádherní? 

  Zodpovední učiteľ: Mgr. Katarína Hricová

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  Aj ôsmaci čítali MALÉHO PRINCA

  Využili sme medzipredmetové vzťahy medzi SJL a INF. Žiaci 8.A triedy mali počas dištančného vzdelávania za úlohu prečítať knihu Malého princa, pritom sa sfotiť a fotku zaujímavo naformátovať. Niektorí ôsmaci sa tejto úlohy zhostili naozaj bravúrne. Veď posúďte sami.

  Realizátor a zodpovedný za projekt:  Mgr. N. Rimáková

  Knihy MALÝ PRINC boli zakúpené z GRANTU Karpatskej nadácie

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  TVORÍME PLAGÁT

  Piataci sa v rámci hodín SJL a VYV učili čo je plagát, čo má obsahovať, ako má vyzerať. Svoje teoretické znalosti pretavili do praktickej podoby. Žiaci pracovali v skupinách. Prostredníctvom tejto aktivity piataci využili medzi sebou aj metódy kooperácie a spolupráce.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková, Mgr. K. Hricová

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  LABYRINT správnych odpovedí

  Žiaci 8.A triedy počas hodiny LITERATÚRY hľadali správne odpovede v labyrinte. Išlo im to celkom dobre, keďže pracovali v skupinách a mali už prečítanú knihu Malý princ, ktorú sme zakúpili zo získaného GRANTU Karpatskej nadácie

  Takéto labyrinty budú postupne vypĺňať všetci žiaci druhého stupňa najprv v slovenčine a neskôr v anglicom a ruskom jazyku. Ide o to, aby sme prepojili TRI jazyky, ktoré sa vyučujú na našej škole. Tiež sme chceli využiť medzipredmetové vzťahy nielen medzi jazykmi, ale aj INF, keďže labyrint vytvárali a ešte budú vytvárať žiaci druhého stupňa.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  Hráme BÁBKOVÉ divadlo o MALOM PRINCOVI

  Piataci na niekoľkých hodinách SJL a VYV tvorili BÁBKOVÉ DIVADLO. Keďže knihu už mali prečítanú, v skupinách si vybrali jednu planétu, ktorú Malý princ navštívil. Spoločne si upravili text do podoby scenára. Potom začali tvoriť samotnú scénu a kulisy. Naučili sa repliky a pohyby bábok, ktoré si taktiež sami vyrobili. Nakoniec si bábkové divadlo zahrali medzi sebou. Snáď sa im ešte podarí, aby svoje výkony ukázali aj ostatným spolužiakom našej školy.

  Zodpovedný učiteľ, foto: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  Záhada fiktívneho OSTROVA

  Piataci počas hodín GEG nakreslili mapu fiktívneho ostrova. V dvojiciach si najprv vymysleli to, čo by chceli na svojom ostrove mať. Potom si vyhútali názov. Tak vznikli krásne ostrovy ako MARTINOSLAVA, UPIRMÁNIA, ZÁBAVOVO, PIZZALAND, MIMPAT či FINDLUNA. Súčasťou máp je aj LEGENDA, aby ste sa, ak by ste chceli navštíviť daný ostrov, nestratili :-)

  Na hodinách SJL žiaci využili preberanú tému OPISU. Je to pomôcka pri spoznávaní ostovov nielen pre Malého princa, Alicu v krajine zázrakov, ale aj pre ostatných spolužiakov a rodičov.

  Mapy s opisom môžete násť vystavené na dolnej chodbe.  

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková 

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  PRVÁCI čítajú MALÉHO PRINCA pre deti

  Pozrite sa s akou vervou sa do čítania Malého princa pustili prváci pred zavretím škôl. Ešte nepoznali  všetky písmená, ale už ich veľa neostávalo a vedeli si ich podľa textu domyslieť.

  Veverková

  Knihy MALÝ PRINC pre deti boli zakúpené z GRANTU Karpatskej nadácie. 

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • Informácie k nástupu do ZŠ

  Žiaci 1.-3. ročníka spolu so sprevádzajúcou osobou prichádzajú pred budovu školy v čase medzi 7,30 – 7,45 hod.

  Žiaci 4.-5. ročníka spolu so sprevádzajúcou osobou prichádzajú pred budovu školy v čase medzi 7,45 – 8,00 hod.

  Pri nástupe je potrebné predložiť :

  • vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave

  Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.docx

  • vyhlásenie o príchode a odchode žiaka zo školy

  Vyhlasenie_o_prichode_a_odchode.docx

  /Tlačivá si je možné vyžiadať a vypísať aj v deň nástupu pred budovou školy./

  Žiaci si so sebou prinesú :

  • Kľúče od skrinky v šatni,
  • prezuvky,
  • papierové jednorazové  hygienické vreckovky (1 bal.),
  • náhradné rúško,
  • desiatu a nápoj,
  • učebnice a učebné pomôcky podľa aktuálneho rozvrhu hodín na daný deň.

  Žiaci, ktorí sa zúčastnia školského vyučovania sú súčasne prihlásení na stravu v šk. jedálni za podmienok platných pred 16. marcom. Odhlásenie zo stravy je možné vždy ráno do 8.00 hod. u vedúcej v šk. jedálni alebo prostredníctvom mailu jedalen.sedlice@gmail.com, prípadne na tel. čísle +421 948 770 148.

  Odchod žiakov 1. – 5. ročníka zo školy je naplánovaný vždy denne v čase  12.10 - 12.30 hod. vzhľadom k autobusovým spojom.

  Prevádzka školského klubu detí bude zabezpečená podľa záujmu zákonných zástupcov žiakov 1.-4. ročníka a v súlade s podmienkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

  Tešíme sa na Vás.                                                                         

                                                                                         Mgr. Štefan Rimák,  riaditeľ školy

 • Otvorenie a dobrovoľné vzdelávanie žiakov

  Vážení rodičia,

  na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa umožňuje otvorenie a dobrovoľné vzdelávanie žiakov 1. až 5. ročníka základných škôl a školských klubov detí od 01.06.2020pri zaistení hygienicko-epidemiologických opatrení. 

  V súlade s Rozhodnutím ministra ŠVVaŠ SR a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR zriaďovateľ školy rozhodol o otvorení jednej triedy MŠ a 1. – 5. ročníka ZŠ a ŠKD vzhľadom na konkrétne personálne, materiálne a priestorové možnosti školy.  Účasť detí v MŠ a žiakov 1. – 5. ročníka na vyučovaní je dobrovoľná, preto prvým predpokladom otvorenia školy bol dostatočný záujem zákonných zástupcov žiakov o návštevu školy v mesiaci jún. Aj touto cestou ďakujeme rodičom za vyjadrenie záujmu prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí.

  Ďalšie informácie ohľadom nástupu žiakov 1.6.2020 do školy, organizácie vyučovania, ako aj zabezpečenia prevádzky ŠKD a stravovania v školskej jedálni uverejníme na stránke školy do 27.5.2020. Upozorňujeme tiež rodičov, že pri nástupe žiaka do školy od 1.6. 2020 nie je potrebné lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Pri nástupe odovzdá zákonný zástupca podpísané vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

 • Zápis do Materskej školy Sedlice pre školský rok 2020/2021

  Vážení rodičia,

  Pozývame Vás na zápis Vašich detí  do Materskej školy  Sedlice, Sedlice  16, 082 43 Sedlice.

  Zápis sa uskutoční od 11. mája do 15. mája 2020 následovne:

  1. Odporúčame elektronickou formou, vyplnením  elektronickej prihlášky  na stránke školy

  www.ms-zvedavkovia.webnode.sk  . 

  Elektronická prihláška  bude sprístupnená v  termíne od  01. 5. 2020  do  15. 5.  2020.

  Po vyplnení  a odoslaní elektronickej prihlášky Vám príde potvrdzujúci  email. 

  2.  Alebo formulár prihlášky si môžete vytlačiť   a zaslať ju v písomnej podobe poštou do 15. 5. 2020.

  3.  Alebo ak to technické podmienky neumožňujú, môžete zápis absolvovať osobne dňa  13. 5. 2020 /streda/ od  14.00 do 16.00  hodiny  bez prítomnosti detí za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (rozostupy, rúška, rukavice)

  V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, preukaz poistenca .

   • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia  výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.
   • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy najneskôr do 15. júna 2020,

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ ZŠ s MŠ Sedlice

  Jana Kováčová, zástupkyňa pre MŠ Sedlice

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  V tomto školskom roku sme sa pokúsili o GRANT, prostredníctvom ktorého sme chceli získať finančné prostriedky, ktoré by sme mohli použiť tentoraz na nákup KNÍH nielen v slovenčine, ale aj v cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na našej škole.

  Preto sme sa zapojili do grantového programu Učiteľ budúcnosti so svojím projektom Starší mladším a mladší starším.

  Cieľom PROJEKTU je: ukázať žiakom, že kniha je ,,odmena“, v ktorej môžu nájsť odpovede na svoje nezodpovedané otázky. Naučiť žiakov k spolupráci a spoluzodpovednosti za získanie daného cieľa.

  Veľmi nás potešilo, keď správna rada Karpatskej nadácie, na základe odporúčania hodnotiacej komisie, rozhodla, že NÁŠ projekt podporí udelením grantu.

  Grant NÁM bol udelený v plnej požadovanej výške 972,49 EUR.

   

  Preto chceme verejne poďakovať za to, že sa mohol tento projekt uskutočniť vďaka podpore Nadačného fondu T-systems Slovakia spravovaného Karpatskou nadáciou.

   

  Realizátor a zodpovedný za projekt:  Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • OZNÁMENIE

   

  Záverečné hodnotenie žiakov v II. polroku v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. roku 2019/2020

  1. – 3. ročníku sa bude hodnotiť slovne, okrem informatiky a výchovných predmetov, ktoré budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval.

  4. – 9. ročníku sa bude hodnotiť známkou okrem  fyziky v 6. ročníku, informatiky, techniky, občianskej náuky a výchovných predmetov, ktoré budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval.

                                                                                                           Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

 • Zápis do 1. ročníka

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na zápis Vašich detí, budúcich prvákov, do Základnej školy s materskou školou Sedlice,

  Sedlice 3, 082 43 Sedlice.

  Zápis sa uskutoční od 15. apríla do 24. apríla 2020 nasledovne:

   

  1. Odporúčame elektronickou formou, vyplnením  elektronickej prihlášky  na stránke školy    https://zasedlice.edupage.org/register/ .

  Elektronická prihláška  bude sprístupnená v  termíne od 15. 4. 2020  do  24. 4. 2020.

  Po vyplnení elektronickej prihlášky Vám príde potvrdzujúci email.

   

  2.  Alebo formulár prihlášky si môžete vytlačiť   na stránke  https://zasedlice.edupage.org/register/ a zaslať ju v písomnej podobe na adresu školy poštou do 24. 4. 2020.

   

  3.  Ak Vám to technické podmienky neumožňujú, môžete zápis absolvovať osobne dňa 22. 4. 2020 od 14. do 17. hodiny v budove školy bez prítomnosti detí za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení (rozstupy, rúška, rukavice)

  V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo.

  .

   • Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
   • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
   • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
   • V súvislosti so záujmom o spoločný nákup pracovných zošitov pre budúcich prvákov sa odporúča zákonnému zástupcovi skontaktovať s pani učiteľkou Mgr. Hricovou /mail: katarina.hricova@post.sk; tel.: +421 907 900 723/ do 8.5.2020, pokiaľ si uvedené publikácie nezabezpečí vo vlastnej réžii.

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ ZŠ s MŠ Sedlice

 • VEĽKONOČNÉ sviatky

 • Oznámenie o úhrade poplatkov

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

  na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy Vám oznamujeme, že z dôvodu prerušenia vyučovania na školách až do odvolania sa dočasne pozastavujú platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských zariadení. Pozastavenie platieb sa týka:

  - príspevku na činnosť v školskom klube detí (ďalej len ŠKD)

  - príspevku na činnosť v centre voľného času ( ďalej len CVČ)

  - príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole ( ďalej len MŠ)

  Ďalej oznamujeme, že výška poplatkov za mesiac marec sa upravuje  pomerom počtu dní, kedy mohla byť služba poskytnutá a počtu pracovných dní  v  mesiaci (10/22) zaokrúhlená na desatiny a je určená následovne:

  • príspevok na činnosť v ŠKD        – 1,40 €
  • príspevok na činnosť v CVČ        – 1,40 €
  • príspevok na pobyt dieťaťa v MŠ – 2,70 €

  Nasledujúce mesiace sa teda poplatok uhrádzať nebude až do odvolania opatrení.

  Preplatok rodičom, ktorí už zaplatili úhradu za mesiac marec v plnej výške, bude odrátaný z poplatku pri najbližšej úhrade.

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

 • Web stránka: Vázičky

  Výtvarný krúžok

  Žiačky technikou špagátovania premenili obyčajné sklenené fľaše na neobyčajné vázičky. Doplnili ich kvietkami, ktoré vytvorila stará mama žiačky, p. Miklušová. Ďakujeme!

  Dielka si môžete pozrieť tu:

  https://duhovaslnecnica.mypage.cz/prace-ziakov-zs-s-ms-sedlice/vytvarny-kruzok/vytvarny-kruzok-2019-2020

  Zodp. a foto: M. Hurajová

  Do galérie Web stránka: Vázičky boli pridané fotografie.

 • OZNAM

   

                      Základná škola s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice

   

                                                      AKTUÁLNE   INFORMÁCIE

   

  Vážení rodičia,

  určite ste si všimli, že od prvého dňa prerušenia vyučovania na školách sme začali s online vzdelávaním prostredníctvom stránok https://www.edupage.org/  a https://www.zborovna.sk/ , ktoré už iste dôverne poznáte.  Je to pre nás všetkých /učiteľov, rodičov a žiakov/ omnoho náročnejšie. Vstúpili sme do neznáma a spoločne sme začali budovať nový spôsob, ako prejsť cestu za vzdelaním. Ďakujeme Vám vážení rodičia za doterajšiu spoluprácu a podporu pri online vzdelávaní Vašich detí a dovoľte mi vyjadriť tiež presvedčenie, že spoločne to určite zvládneme.

  Od štvrtka 26.3.2020 spustí MŠVVaŠ portál s názvom https://www.ucimenadialku.sk, kde by mali nájsť učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

  Do povedomia Vám tiež dávame možnosť využívať zdarma interaktívne zošity spoločnosti Taktik počas celej doby zatvorenia škôl, ktoré získate po registrácii na stránke https://www.taktik.sk/ako-ziskat-pristup-k-interaktivnym-pracovnym-zositom-zadarmo/.

  Minister školstva ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl  v školskom roku 2019/2020.  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.    Termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí pravdepodobne elektronickou formou, ak to technické podmienky zákonným zástupcom umožnia. Presný termín zápisu určí zriaďovateľ školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

  Minister školstva, určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.                                           

   

    Mgr. Štefan Rimák

                                                                                                                     riaditeľ školy

 • OZNAM

  Vážení rodičia,

       ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, základných umeleckých školách, praktických školách,  odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Ďakujeme za porozumenie.                                                                       

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

   

 • OZNAM

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria