Pre žiakov a rodičov

OZNAMY

ELEKTRONICKÁ PLATBA za školský klub
Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
VS: 0950
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

......................................................................................

ELEKTRONICKÁ PLATBA za CVČ
Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
VS: 0951
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

do pozornosti Vám dávame  ďalšiu možnosť prihlasovania, resp. odhlasovania zo stravy a to prostredníctvom e-mailovej adresy školskej jedálne: jedalen.sedlice@gmail.com, kde je potrebné do správy zadať:

 • meno stravníka,
 • triedu
 • deň odhlásenia, resp. prihlásenia s dátumom

Za pochopenie ďakujem

Vedúca ŠJ

Pre verejnosť

Novinky

 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • Nevidiacich a slabozrakých môžete prostredníctvom zbierky podporiť:

  • Zbierka v škole u p. uč. Hricovej,
  • 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí,
  • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach,
  • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006,
  • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách,
  • alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.

  Za zbierku zodpovedný: p.uč. Hricová

 • Pani JESEŇ zavítala na výtvarnú výchovu do 1.ročníka.

  Žiaci tvorili krásne výtvarné práce na tému BABIE LETO.
  Zodpovedný a foto: Mgr. Hricová K.

  Do galérie AKTIVITY na hodinách I. stupeň boli pridané fotografie.

 • Druháci si tiež vybrali MOTTO z knihy Malý princ. Teraz zdobí ich triednu nástenku.

  Zodpovedný učiteľ, foto: p. uč. Veverková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • TRETIACI sa do projektu zapojili ešte minulý rok prečítaním knihy, vypočuli si rozhlasovú hru Malý princ a vyfarbovali omaľovanky.

  Tento školský rok si oprášili spomienky na Malého princa tvorbou MOTTA. Rozdelili sa na skupiny a každá pomocou písmen poskladala krásne motto z rovnomennej knihy.

  Zodpovedný, foto: p. uč. Kotuličová

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

  Za GRANT: Starší mladším a mladší starším, ktorý sme získali od Karpatskej nadácie zodpovedný: Mgr. N. Rimáková

 • Prvý deň v škole zvládli naši prváčikovia veľmi úspešne.

  Triedu skrášlili krásnymi kvetmi a kyticami. Farbičkami nakreslili svoj PRVÝ školský výkres. Prajeme im úspešný celý školský rok.


  Zodpovedný: Mgr. K. Hricová
  Foto: Mgr. J. Jiřikovská, Mgr. K. Hricová

  Do galérie Prváčikovia boli pridané fotografie.

 • Vážení rodičia, milí žiaci!


  Keďže pandemické ochorenie COVID – 19 neustále trvá, upravujú sa niektoré základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.


  Nástup žiakov do školy: 2. september 2020 o 8.00 hod.


  Žiaci 1. ročníka môžu do budovy školy vstúpiť v sprievode rodiča. Ostatní žiaci vstupujú do budovy školy bez doprovodu.
  Pred vstupom do budovy školy musia mať žiaci školy nasadené ochranné rúška. Pri vstupe si každý dezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom a následne odovzdá dozorkonajúcim zamestnancom školy zákonným zástupcom vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021.

 • Oznamujeme rodičom, že vyplnenú prihlášku na stravovanie na rok 2020/2021 pre Vaše dieťa môžete doručiť buď osobne vedúcej ŠJ (od 25. 8. v čase od 9.00 - 12.00 hod. alebo aj v priebehu budúceho týždňa do 3.9.2020 do 8.00 hod.

  Ďakujem

  Vedúca ŠJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria