Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Sedlice, 082 43 Sedlice
Adresa školySedlice 3, 082 43 Sedlice
Telefón+421 x 0517782217
E-mailzasedlice@zasedlice.edu.sk
WWW stránkazasedlice.edupage.org
ZriaďovateľObec Sedlice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónMobile-mail
RiaditeľMgr.Štefan Rimák05177822170948951867zasedlice@zasedlice.edu.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Monika Hurajová0517782217  
ZRŠ pre MŠJana Kováčová0517782218  
Vedúca ŠJValentína Hudáková0517782217  

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaSlávka Petrenčáková
pedagogickí zamestnanciMgr. Jozef Kaščák
ostatní zamestnanciMária Chomjaková
zástupcovia rodičovMgr. Mihaľová Ľubica
 Renáta Mihaľová
 Ľudmila Petrašovičová
 Danka Čuchtová
zástupca zriaďovateľaAdam Timko
 Mgr. Monika Sykorová PhD.
 Erika Fedorová
iníBc. Jozef Maďar

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ pre 1.-4.ročníkMgr. Beáta OlejárováVšetky predmety 1. -4. ročníka
PK pre prírodovedné predmetyMgr. Monika HurajováMAT,FYZ,CHEM,ZEM,PRI,TECH,GEO, BIO,INF,VDO,TSV
PK pre spoločensko vedné predmetyMgr. Jozef KaščákSJL,ANJ,RUJ,HUD,VYV,NAV,DEJ,OBV,ETV,REV

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 140

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov171016131618241412140
z toho ŠVVP10012351518
z toho v ŠKD135720000027

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019:

K 30.6.2019 bolo zapísaných 19/ 11 žiakov 1. ročníka.

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3/1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

Školskú dochádzku na ZŠ k 30.6. 2019 ukončilo 12/2 žiakov 9. ročníka.

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 SPŠESOŠ/3/SUŠSOŠ/4/Spolu
prihlásení241512
prijatí241512
% úspešnosti100100100100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAVPANJBIOCvMCvSjDEJEkETVFYZGEGHUVHUVCHEIFVINF
1.A          1    
2.A          1    
3.A 1,63        1   1
4.A 2        1   1
5.A 2,381,69  2,13   2,51   1,19
6.A 2,712,41  2,06  2,062,351,28  21,35
7.A 2,271,79  2,29  2,51,831 1,75 1,63
8.A 2,141,64  2,21  2,142,5 11,79 1,71
9.A 2,912  2,42  2,52,67  2,42 2,25
Materská škola               
Školský klub detí               

TriedaMATNBVNjOBNOBVPEPPVPPPCVPrPDAPVOREVRGZRKS
1.A1,41          1,06   
2.A1,2          1   
3.A1,63       1 1,25    
4.A1,85       1 1    
5.A2,75              
6.A2,5  2,41    3      
7.A2,54  2,04           
8.A2,14  1,93           
9.A3  2,92           
Materská škola               
Školský klub detí               

TriedaRŠFRUJSJLSprSEESQPSPOTchVTECHTSVTEVTKCTHFTZPUCP
1.A  1,411     1     
2.A  1,51     1     
3.A  1,691     1,13     
4.A  1,691     1,08     
5.A  2,381    1,061,06     
6.A  2,391,06    11,06     
7.A 1,452,211,04    11,21     
8.A 1,852,361    11,15     
9.A 2,53,251     1     
Materská škola               
Školský klub detí               

TriedaUCTVUCVDOVLAVUMVYVVsmZ
1.A     1  
2.A     1  
3.A   1,19 1  
4.A   1 1  
5.A     1,44  
6.A   3 1,56  
7.A     1,29  
8.A     1  
9.A    1   
Materská škola        
Školský klub detí        

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A171610
2.A101000
3.A161510
4.A131300
5.A161600
6.A181710
7.A242400
8.A141400
9.A121200
Materská škola0000
Školský klub detí0000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A17110566,28110566,2800,00
2.A1060160,1060160,1000,00
3.A1694360,5394360,5300,00
4.A1378060,0078060,0000,00
5.A16150093,75150093,7500,00
6.A18166694,90166494,7820,11
7.A24177473,92177373,8810,04
8.A141521108,641520108,5710,07
9.A12109891,50109891,5000,00
Materská škola000,0000,0000,00
Školský klub detí000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Úspešnosť v % v SR
Testovanie 5 SJL1551,858,4
Testovanie 5 MAT1551,159,3
Testovanie 9 MAT1059,063,1
Testovanie 9 SJL1249,262,3

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V 1.-8.. ročníku sa vyučovalo podľa učebných plánov určených inovovaným ŠkVP.

V 9. ročníku sa vyučovalo podľa učebných plánov určených ŠkVP.

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
iŠkVP1.ročníkSLJ1
  MAT1
iŠkVP2.ročníkSJL1
  MAT1
  TSV1
iŠkVP3. ročníkSLJ1
  VYV1
iŠKVP4. ročníkVYV1
iŠkVP5. ročníkMAT1
  VYV1
  TSV1
iŠKVP6. ročníkMAT1
  DEJ1
  VYV1
  TSV1
iŠKVP7. ročníkSJL1
  MAT1
  RUJ2
  MAT2
iŠKVP8. ročníkMAT1
  RUJ2
ŠkVP9. ročníkRUJ1
  MAT1
  INF0,5
  OBN0,5
  DEJ1
  NAB0,5
  VYU0,5
  TSV1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka1171
Bežných tried812317
Spolu914018

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborných pracovníkovPočet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.Počet úväzkov odborných pracovníkov
TPP/ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ/209117,138,450,5
DPP/dočasný p.pomer/500300
Znížený úväzok4311,132,450,5

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01919
vychovávateľov011
asistentov učiteľa123
spolu12223

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I.Etická výchova1
III.Anglický jazyk, Informatická výchova,3,1
IV.Informatická výchova1
V.Informatika, Geografia, Hudobná výchova, Technika1,2,1,1
VI.Fyzika, Informatika, Geografia, Hudobná výchova, Technika2,1,1,1,1
VII.Fyzika,Chémia, Geografia, Informatika,Hudobná výchova 1,0,5,1,1,1
VIII.Fyzika, Chémia, Technika, Svet práce, Informatika, Geografia, Výchova umením2,1,0,5,0,5,1,1,1
IX.Fyzika, Chémia, Geografia, Informatika, Výchova umením2,2,1,1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1
2.kvalifikačná skúška32
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné 1
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v šk. roku 2018/2019

1. Timotej Palko - spevácka súťaž Slávik Slovenka -Ok- 1.miesto kat.1 a KK - 2.miesto kat.1

2. Nina Jakubišinová - výtvarná súťaž Ochranárik ties. Volania 112 - Ok - 2. miesto v kat. 2

3. Viktória Krivošová - výtvarná súťaž Vesmír očami detí - Ok - víťazná práca

4. Jakub Veverka - modelárske súťaže: Prešovská jeseň- Ok - 2. miesto v kat. A3 a Prešovská jar - Ok - 2.miesto v kat. A3,

literárne súťaže: Kúzlo dobrého jedla - ocenená lit. práca,

Kľúče od zlatého mesta - ocenená lit. práca- kat.2 /Próza

5. Matúš Mikula - výtvarná súťaž Ochranárik ties. vol. č.112 - Ok - 1. miesto kat.2

6. Diana Palková - spevácka súťaž Slávik Slovenska - Ok - 2.miesto - kat.2

7. Petronela Hurajová - výtvarná súťaž Moja dedina, ako ju vidím ja-CsK- 2. miesto, kat.3

8. Klaudia Kujnischová - modelárske súťaže Majstrovstvá SR - Csk - 1. miesto kat.A3, a 3. miesto v kat. P30 a 3. miesto v kat. V, Memoriál Jožka Hudáka- Ok- 1miesto v kat. F1A a 3. miesto v kat. A3, v súťaži Prešovská jeseň -OK- 1. miesto v kat. A3, v súťaži Jesenná liga - Ok- 3.miesto v kat. A3 a v súťaži Košické hádzadlá - Ok- 2. miesto v kat. vystreľovadlá a 2. miesto v kat. žiak-H

9. Alexandra Senderáková - modelárske súťaže Memoriál Jožka Hudáka - Ok - 2. miesto kat.A3, v súťaži Prešovská jeseň -OK- 3. miesto v kat. A3, v súťaži Jesenná liga - Ok- 1.miesto v kat. A3, Prešovské hádzadlá- Ok- 1.miesto v kat. V -žiak, seriálové Majstrovstvá SR - 3. miesto,

Košické hádzadlá - Ok- 1. miesto v kat. vystreľovadlá, Let pod Vihorlatom - 3. miesto v kat.F1A, Košické hádzadlá - 3.miesto v kat. vystreľovadlá

10. Veronika Timková - výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas - CsK- Cena riaditeľky Pohronského osvetového strediska

11. Adrián Senderák - modelárske súťaže Majstrovstvá SR - Csk - 1. miesto v kat. V, Memoriál Jožka Hudáka- Ok- 1. miesto v kat. A3 a 2.miesto v kat. F1A, v súťaži Prešovská jeseň -OK- 1. miesto v kat. A3 a 2. miesto v kat. H, v súťaži Jesenná liga Stropkov - Ok- 1.miesto v kat. H a 2. miesto v kat. A3, v súťaži Prešovská jar - Ok-1.miesto kat. H/Junior,1.miesto v kat. A3/Junior, Košické hádzadlá - 3.miesto v kat. V -vystreľovadlá

12. Martin Stachura, Rastislav Kotulič, Samuel Kollarčík, Kamil Guman - súťaž v stolnom tenise družstiev st. žiakov - Ok - 2. miesto

13. Miriam Husáková, Martina Fiľakovská, Veronika Timková, Lucia Gumanová, Daniela Šebešová, Frederika Dzurendová, Alexandra Senderáková, Karolína Fiľakovská, Emma Boronová, Barbora Fiľakovská - hasičská súťaž Plameň 2019. Družstvo dievčat - Ok- 1.miesto

Vysvetlivky: Ok - okresné kolo; Csk - celoslovenské kolo

Kk - krajské kolo; Mk - medzinárodné kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti


P.č.

Názov akcie

Trieda

Zodpovedný

Termín konania

1.

Piknikové čítanie

4.A a 6.A

Mgr. Rimáková

9/2018

2.

Svetový deň mlieka na školách

1.-9. r

Mgr. Rimáková

9/2018

3.

60. výročie pádu voj. Lietadla v Brežanoch

7.A

Mgr. Makarová, Mgr. Kaščák

9/2018

4.

Zbierka – Biela pastelka

1.-9. r

Mgr. Hricová

9/2018

5.

Svetový deň úsmevu

1.-9. r

Mgr. Rimáková

10/2018

6.

Noc v škole s angličtinou

Krúžok ANJ

Mgr. Kostinská

10/2018

7.

Návšteva interiérového ihriska PO

4.A

PaedDr. Veverková

10/2018

8.

Návšteva výstavy Leonardium PO

6.A

Mgr. Rimáková

10/2018

9.

Deň školských knižníc

1.-9. r

Mgr. Hricová

10/2018

10.

Pasovanie prvákov

9.A

Mgr. Hurajová

10/2018

11.

Výstava vyrezávaných tekvíc

1.-9. r

Mgr. Olejárová

10/2018

12.

Týždeň farieb

1.-9. r

Mgr. Hurajová

10/2018

13.

Návšteva bábkového divadla KE

1.-4. r

Mgr. Rimák

10/2018

14.

Návšteva botanickej záhrady KE

6.r

Mgr. Rimáková

11/2018

15.

Prednáška o fyzike s profesorom

8.-9.r

Mgr. Kaščák

12/2018

16.

Návšteva sv. Mikuláša v škole

1.-9. r

Mgr. Hurajová

12/2018

17.

Prednáška o opálových baniach

3.-6.r

Mgr. Rimáková

12/2018

18.

Čítanie pri čaji

1.-4.r

Mgr. Olejárová

12/2018

19.

Večer a noc s detektívom v škole

4.A a 6.A

Mgr. Rimáková

PaedDr. Veverková

12/2018

20.

Folklórne vystúpenie pre rodičov

7.A

Mgr. Makarová

12/2018

21

Stolnotenisový turnaj

1.-9.r

Mgr. Kaščák

12/2018

22.

Vianočná akadémia

1.-9. r

PaedDr. Veverková

12/2018

23.

Matematická súťaž - Pytagoriáda

3.-8.r

Mgr. Hurajová

1/2019

24.

Školský karneval

1.-9. r

Mgr. Hurajová

2/2019

25.

Lyžiarsky výcvik

7.A

PaedDr. Boldižár

2/2019

26.

Afrika krajina slnka

6.A

Mgr. Rimáková

2/2019

27.

Divadelné predstavenie

Krúžok Hypohry

p. Balogová

2/2019

28.

Prednes ukážok HK v MŠ a stacionári Sedlice

2.A.,4.A

Mgr. Olejárová

PaedDr. Veverková

3/2019

29.

Mesiac knihy

1.-9. r

Mgr. Hricová

3/2019

30.

Futbalový turnaj o pohár RŠ

Medziškolský

PaedDr. Boldižár

3/2019

31.

Matematická súťaž - Klokan

 

Mgr. Hurajová

3/2019

32.

Deň ekologických aktivít

1.-9. r

Mgr. Benedicty

4/2019

33

Návšteva Klamária, Brieklandie KE

6.A

Mgr. Rimáková

4/2019

34.

Súťaž  IQ olypiáda

5.-9. r

Mgr. Hurajová

4/2019

35.

Realizácia bylinkovej záhrady

 

Mgr. Kaščák

4/2019

36.

Plavecký výcvik žiakov

5.-6.r

PaedDr. Boldižár

5/2019

37.

Výchovný koncert

1.-9. r

Mgr. Rimák

5/2019

38.

Návšteva linky 1. pomoci

4.A

PaedDr. Veverková

2/2019

39.

Návšteva DJZ

4.-9.r

Mgr. Rimák

5/2019

40.

Školský výlet- Bardejov

9.A

Mgr. Hurajová

6/2019

41.

Výlet pre jednotkárov - Martin

4.-9.r

Mgr. Rimáková

6/2019

42.

Exkurzia na Duklu

9.A

Mgr. Kaščák

6/2019

43.

Súťaž Englishstar

3.-9.r

Mgr. Kostinská

6/2019

44.

Noc v škole

6.A

Mgr. Rimáková

6/2019

45.

Školský výlet - Poprad

5.-6.r

Mgr. Kostinská

 Mgr. Rimáková

6/2019

46.

Školský výlet – Mníchovský potok

8.A

Mgr. Hurajová

6/2019

47.

Školský výlet – Sp.N.Ves

1.-3. ročník

Mgr. Kotuličová

Mgr. Olejárová

Mgr. Hricová

6/2019

48.

Škola v prírode - Drienica

4.A

PaedDr. Veverková

6/2019

49.

Účasť na folklórnej prehliadke v Slovenskom Grobe

7.A

Mgr. Makarová

5/2019

50.

Školský výlet – Čierny Balog

7.A

Mgr. Makarová

6/2019

51.

Noc v škole

5.A

Mgr. Kostinská

6/2019

52.

Ochrana životného prostriedia

1.-9.r

Mgr. Rimáková

6/2019

53.

Mapovanie čiernych skládok

7.A

Mgr. Makarová

6/2019

54.

Milujem Slovensko - súťaž

5.-9.r

Mgr. Rimáková

6/2019

55.

MDD

1.-9.r

Mgr. Hurajová

6/2019

56.

Zber PET vrchnákov

1.-9.r.

Mgr. Rimáková

6/2019

57.

Zber Tetrapakov

1.-9.r.

Mgr. Benedicty

6/2019

 

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená

A) Dlhodobé: - Infovek

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

- Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

- Recyklo Hry- /Separovaný zber elektroodpadu/

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami

- Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ

- Aktivizujúve metódy vo výchove

- V Základnej škole úspešnejší

- Podpora rozvoja športu na ZŠ

B) Krátkodobé: - Literárne projekty

- Školské ovocie

- e Twinning

- e - školy pre budúcnosť

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 14.3. 2012

Druh inšpekcie: Informatívna.

Predmet školskej inšpekcie: Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole.

Výsledok inšpekcie: Počas priebehu inšpekcie zameranej na realizáciu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka, neboli zistené žiadne nedostaky. Riaditeľ školy, koordinátor a administrátori postupovali v súlade s pokynmi vypracovanými Národným ústavom certifikačných meraní vzdelávania (NÚCEM).

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Ped. org. zabezpečenie

Pedagogický zbor tvoria riaditeľ školy, poverený zástupca riaditeľa pre ZŠ, zástupca riaditeľa pre MŠ, 12 učiteľov vrátane výchovného poradcu, 2 vychovávateľky v školskej družine na čiastočný pracovný úväzok, 4 učitelia na čiastočný pracovný úväzok, špeciálny pedagóg na čiastočný pracovný úväzok, 3 asistenti učiteľa z toho 1 asistent pracujúci na čiastočný pracovný úväzok a 3 učiteľky v MŠ. Pedagogický zbor je zmiešaný s väčšinovou prevahou žien 18:5 a 100 % pedagogickou spôsobilosťou. Vekovo je pestrý - od mladých kolegov až po skúsených spolupracovníkov. Okrem svojej priamej vyučovacej činnosti učitelia vystupujú aj vo funkciách koordinátorov pre výchovu proti formám diskriminácie a výchovy k ľudským právam, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prevencie drogových závislostí, zdravotnej výchovy, environmentálnej výchovy, pre BOZP a CO a v neposlednom rade, ako koordinátori pre tvorbu školského vzdelávacieho programu.

Materiálno-technické podmienky

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Základnú školu s materskou školou je možné rozdeliť na tri časti - hlavnú budovu, telocvičňu a materskú školu. V areály školy sa nachádza aj parkovisko, ktoré slúži zamestnancom školy, rodičom, hosťom alebo návštevníkom telocvične. Hlavná dvojposchodová budova slúži žiakom základnej školy. V tejto budove sídli vedenie školy, nachádza sa tu väčšina odborných učební (školská dielňa, počítačová učebňa s dataprojektorom, jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou a vizualizérom, učebňa výtvarnej výchovy), kabinety so svojimi zbierkami, školská knižnica s TV, sklad učebníc, školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň. V budove školy je ďalej k dispozícii jedna spoločná šatňa so skrinkou pre každého žiaka na úschovu osobných vecí. Na každom poschodí sa nachádzajú kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia. Vybavenie kabinetov je každoročne obnovované a dopĺňané aktuálnymi učebnými pomôckami podľa požiadaviek vedúcich zbierok a podľa finančných možností školy. V oblasti materiálového vybavenia základnej školy, sme zrealizovali úpravu obvodového plášťaa strechy starej budovy ŠJ, ktorej vnútorné priestory sme využívali na záujmovú činnosť žiakov v oblasti ľudovo- umeleckých tradícií a tiež ako cvičnú kuchynku.

V spolupráci OcÚ Sedlice sa nám podarilo zrekonštruovať vonkajší plášť telocvične spolu s výmenou okien.

V priestoroch telocvične je zriadená aj posilňovňa a školská sauna, ktorá slúži žiakom školy, čím sa podstatne skvalitnila a rozšírila propagácie zdravého životného štýlu, vyučovania telesnej výchovy a ako rozšírenie možností trávenia voľného času pre žiakov ZŠ.

V exteriéry sa nachádza malé trávnaté futbalové ihrisko a asfaltové ihrisko s basketbalovými konštrukciami. Obe hracie plochy slúžiť na skvalitnenie výuky telesnej výchovy a trávenie voľného času pre našich žiakov počas školského roka. Detské ihrisko s hracími prvkami sa teší zase značnej obľube u mladších žiakov ZŠ, ale aj u značného počtu obyvateľov obce so svojimi najmenšími ratolesťami.

V priestoroch za telocvičňou sme začali s pestovaním byliniek, ktoré popri pestovaniu rajčín v školskom sklenníku tvoria ďalšie možnosti na odddych a relaxáciu a plnohodnotné využitie voľného času našich žiakov. .

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

394 088 eur.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Šk : 771 eur

CVČ: 3071eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Vzdelávacie pokazy: 4 326 eur

z toho - odmeny : 3 312 eur

- poistné : 135 eur

- materiál : 747 eur

- dohody : 84 eur

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Inogy Companius -800 eur / nákup basketbalových konštrukcií /

Nadácia Orange - 600 eur / nákup tabletov /

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Príspevok do CVČ od iných obcí : 2 000 eur.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky školy:

- dobre fungujúca tímová práca učiteľov ZŠ a MŠ,

- materiálovo-technické zabezpečenie,

- starostlivosť o žiakov s individuálnymi vzdelávacími

potrebami,

- prítomnosť špeciálneho pedagóga,

- prítomnosť asistentov učiteľa

- kvalifikovaní učitelia na vyučovanie cudzích jazykov

/anglický jazyk, ruský jazyk/

- jazykové laboratórium,

dobrá vybavenosť školy počítačovou technikou

/počítačová učebňa, pripojenie na internet/,

- 9 interaktívnych tabúľ v ZŠ, 2 v MŠ

- prezentácia školy na verejnosti /www stránka, školský

časopis/, kultúrne programy

- možnosť rozvoja hudobného, výtvarného a tanečného talentu v ZUŠ,

- základný kurz plávania a lyžovania

- práca v záujmových útvaroch školského CVČ,

- vlastná telocvičňa a sauna,

- cvičná kuchynka pre žiakov,

- školská dielňa,

- školská knižnica,

- školský klub detí,

- keramická dielňa,

- fungujúci projekt: školské ovocie,

- zrekonštruovaná budova školy v peknom prírodnom prostredí,

- zrekonštruovaná budova telocvične

- zrekonštruované chodníky v areály školy

- rozľahlý a rovinatý areál o rozlohe cca 2 ha,

- športové ihrisko na malý futbal s ochrannými sieťami

- školský skleník na pestovanie zeleniny

- vlastné detské ihrisko so zábavnými prvkami.

Slabé stránky školy:

- potrebná rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične,

/soc. zariadenia, odpad, vykurovanie/,

- neúplná odbornosť vyučovania,

- potreba rekonštrukcie vonkajšieho oplotenia pred školou

- potreba výmeny kotlov na vykurovanie v budove školy

- finančná a materiálna pomoc zo strany sponzorov,

-

Príležitosti :

• inovatívne vyučovanie pomocou IKT,

• zvýšenie elektronizácie administratívnych činností,

• vzdelávanie zamestnancov,

• projektové vyučovanie,

• rozvoj manuálnych zručností, kreatívneho myslenia a jemnej motoriky žiaka

• práca metodických orgánov školy.

Ohrozenia:

§ rozpočet - krátenie rozpočtu z obce /originálne kompetencie/,

§ znižovanie počtu žiakov z dôvodu poklesu populácie v regióne prepúšťanie učiteľov z dôvodu znižovania počtu žiakov a následného nedostatku finančných prostriedkov

/prenesené kompetencie/,

§ mierny, ale postupný pokles morálky a správania žiakov.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2018/201 úspešne ukončilo ZŠ 12 deviatakov, z ktorých 5 žiaci boli prijatí na ďalšie štúdium na SOŠ/ 4 ročné., 4 žiaci na SOŠ/3 ročné, 2 žiaci na SPŠE a 1 žiak na SUŠ.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Rozvrh hodín rešpektuje didaktické zásady, psychohygiena vyučovania je zabezpečená. V škole máme melodické zvonenie, osvetlenie v triedach a na chodbách spĺňa bezpečnostné požiadavky. Odev a obuv si žiaci odkladajú vo vyhradených priestoroch školskej šatne, kde každý žiak má vlastnú uzamykateľnú skrinku. Osobná hygiena žiakov je dodržiavaná pomocou hygienického vrecúška, ktoré povinne vlastnia všetci žiaci školy. Čistota v triedach, chodbách, sociálnych zariadeniach a v okolí školy je na štandardnej úrovni. Priemerný počet žiakov v triedach je 15,2. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni a jedlá spĺňajú všetky predpísané výživové hodnoty. Rozbory pitnej vody zo školskej studne preukazujú vyhovujúci stav kvality pitnej vody.

Žiaci majú k dispozícii zrekonštruované soc. zariadenia na hornom aj dolnom poschodí, ktoré sú hygienicky udržiavané aj počas vyučovania.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Futbalový 111PaedDr. Ivo Boldižár
Hasičský211Peter Fiľakovský
Hypohry v prírode81Marianna Balogová
Keramika201Júlia Mádziková
Konverzácie v angličtine181Mgr. Katarína Kostinská
Modelársky121Rastislav Seman
Novinársky111Mgr. Natália Rimáková
Počítačový191Mgr. Natália Rimáková
Ručné práce171Mgr. Katarína Hricová
Spevácky261PaedDr. Irena Veverková
Stolnotenisový221Mgr. Jozef Kaščák
Šikovné ruky131Mgr. Beáta Olejárová
Tkanie na krosnách21Helena Štofanová
Výtvarný121Mgr. Monika Hurajová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

S rodičmi sme spolupracovali prostredníctvom výboru RZ pri zakúpení učebníc a učebných pomôcok, príprave školských výletov a exkurzií, MDD, školského karnevalu alebo sme priamo oslovovali rodičov so žiadosťou o odbornú či materiálnu pomoc. S finančnou pomocou RZ sme obstarali žiakom pracovné zošity z anglického a ruského jazyka, zabezpečili sme dopravu žiakov 5.a 6. ročníka na plavecký kurz, organizujeme zábavný MDD a kupujeme ceny pre žiakov na Hviezdoslavov Kubín. V závere školského roka podľa potreby spolupracujeme s rodičmi pri rozlúčke deviatakov so ZŠ.

Žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, boli 2 x ročne zakúpené učebné pomôcky podľa aktuálnej potreby.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Vzťahy medzi školou a žiakmi sme pestovali v intenciách demokratických zásad, primeranej náročnosti a vzájomného rešpektovania. Naďalej chceme ostať školou otvorenou pre rodičov a širokú verejnosť. Rozvíjať spoluprácu s rodičmi cestou rodičovských združení a výborom RZ. Vedenie školy spolupracovalo s radou školy, OZ, OcÚ Sedlice, OcÚ Klenov, OcÚ Miklušovce, OcÚ Suchá Dolina, OcÚ Ľubovec, DHZ Sedlice, PDP Sedlice, CPPPaP, MPC, ABC CVČ, ŠOS, RÚVZ a denným stacionárom v Sedliciach a MIklušovciach. Veľké poďakovanie patrí jednotlivcom či organizáciam, ktoré našej škole v čase potreby v šk. roku 2018/2019 nezištne pomohli.

1. Ing. Tomáš Bano - Ruské Pekľany- drevo do školskej dielne

2. Adam Timko - Sedlice - Sĺpy na upínanie siete pre školské ihrisko

3. Peter Štvarták - Sedlice - Doprava materiálu pri rekonštrukcii ihriska

4. Inogy Companius - Košice - Finančný príspevok na rekonštrukciu ihriska

5. PDP Sedlice - Čistenie odpadových kanálov

6. DHZ Sedlice - Čistenie a dezinfekcia studne

7. ŠK Sedlice - nohejbalový oddiel - Pomocné práce pri rekonštrukcii ihriska

8. ŠK Sedlice - stolnotenisový oddiel - Maľovanie šatní v telocvični

9. Pavol Timko - Starostlivosť o školský sklenník

10. Mgr. Jozef Kandráč - Pomoc pri kosení areálu školy

Záver

Vypracoval: Mgr.Štefan Rimák

V Sedliciach, 26. augusta 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. augusta 2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriadeľovateľovi Obci Sedlice, Sedlice 176, 082 43

schváliť

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice za školský rok 2018/2019.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sedlice
    Sedlice 3, 082 43 Sedlice

  • +421 x 0517782217

Fotogaléria