• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Sedlice, 082 43 Sedlice
  Adresa školySedlice 3, 082 43 Sedlice
  Telefón+421 x 0517782217
  E-mailzasedlice@zasedlice.edu.sk
  WWW stránkazasedlice.edupage.org
  ZriaďovateľObec Sedlice

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónMobile-mail
  RiaditeľMgr.Štefan Rimák05177822170948951867zasedlice@zasedlice.edu.sk
  ZRŠ pre ZŠMgr. Beáta Olejárová0517782217  
  ZRŠ pre MŠJana Kováčová0517782218  
  Vedúca ŠJBeáta Hudáková0517782217  

  Rada školy

   Titl., priezvisko, meno
  predsedaSlávka Petrenčáková
  pedagogickí zamestnanciMgr. Jozef Kaščák
  ostatní zamestnanciMária Chomjaková
  zástupcovia rodičovMgr. Mihaľová Ľubica
   Renáta Mihaľová
   Ľudmila Petrašovičová
   Danka Čuchtová
  zástupca zriaďovateľaMgr. Marek Joščák
   Mgr. Marek Guman
   Erika Fedorová
  iníBc. Jozef Maďar

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
  MZ pre 1.-4.ročníkMgr. Beáta OlejárováVšetky predmety 1. -4. ročníka
  PK pre prírodovedné predmetyMgr. Monika HurajováMAT,FYZ,CHEM,ZEM,PRI,TECH,GEO, BIO,INF,VDO,TSV
  PK pre spoločensko vedné predmetyMgr. Jozef KaščákSJL,ANJ,RUJ,HUD,VYV,NAV,DEJ,OBV,ETV,REV

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 140

  Počet tried: 9

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried1111111119
  počet žiakov111513161625141119140
  z toho ŠVVP10022504418
  z toho v ŠKD78920000026

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017:

  K 30.6.2017 bolo zapísaných 17/ 6 žiakov 1. ročníka.

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 1.9.2018: 16/5

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

  Školskú dochádzku na ZŠ k 30.6. 2017 ukončilo 19/8 žiakov 9. ročníka a 1 žiak 8. ročníka.

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   GYMOASZŠSOŠ/3/SUŠSOŠ/4/Spolu
  prihlásení31421920
  prijatí31421920
  % úspešnosti100100100100100100100

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaAVPANJBIOCvMCvSjDEJEkETVFYZGEGHUVHUVCHEIFVINF
  3.A 1,62         1  1
  4.A 1,75         1 11
  5.A 2,131,4  1,6   1,87 1,06 21,13
  6.A 2,041,96  1,96  1,961,88 1,04  1,28
  7.A 2,361,93  1,71  1,792,07 11,93 1,21
  9.A 2,472,89  2,42  2,262,95  2,63 2
  1.A           1   
  2.A           1   
  8.A 2,72,75  2,67  2,832,58  3 1,92

  TriedaMATNBVNjOBNOBVPEPPVPPPCVPrPDAPVOREVRGZRKS
  3.A1,46       1 1    
  4.A1,88       1 1,38    
  5.A1,94       2      
  6.A2,44  1,72           
  7.A1,86  2,14           
  9.A2,89  2,21           
  1.A1,45          1,18   
  2.A1,4          1   
  8.A3  2,58           

  TriedaRUJSJLSprSEESPOTchVTECHTSVTEVTHFTZPUCPUCTVUCVDO
  3.A 1,621    1       
  4.A 21    1,061,06      
  5.A 2,061   11,2       
  6.A 2,161,12   11,2       
  7.A1,52,361   11,14       
  9.A2,052,841    1,16       
  1.A 1,361    1       
  2.A 1,531    1       
  8.A2,333,2511   1,25       

  TriedaVLAVUMVYVVsmZ
  3.A1,08 1  
  4.A1,38 1  
  5.A2 1,13  
  6.A  1,36  
  7.A  1,14  
  9.A 1,21   
  1.A  1  
  2.A  1  
  8.A 1,5   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  3.A131300
  4.A161600
  5.A161600
  6.A252410
  7.A141400
  9.A191900
  1.A111010
  2.A151500
  8.A111100

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  3.A1333425,6933425,6900,00
  4.A16134383,94134383,9400,00
  5.A16129881,13129580,9430,19
  6.A25185874,32185274,0860,24
  7.A14136497,43136497,4300,00
  9.A192698142,002680141,05180,95
  1.A1168862,5568862,5500,00
  2.A1559639,7359639,7300,00
  8.A1181674,1881674,1800,00

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Úspešnosť v % v SR
  Testovanie 5 SJL2572,962,8
  Testovanie 5 MAT2572,764,7
  Testovanie 9 MAT1948,255,9
  Testovanie 9 SJL1963,263,0

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  V 1.,2.,3., 5.,6.,7. ročníku sa vyučovalo podľa učebných plánov určených inovovaným ŠkVP.

  Vo 4.,8.,9. ročníku sa vyučovalo podľa učebných plánov určených ŠkVP.

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
  iŠkVP1.ročníkSLJ1
    MAT1
  iŠkVP5.ročníkMAT1
    VYV1
    TSV1
  iŠkVP2. ročníkSLJ1
    TSV1
    MAT1
  iŠkVP6. ročníkMAT1
    DEJ1
    VYV1
    TSV1
  iŠkVP3. ročníkSJL1
    VYV1
  iŠkVP7. ročníkSJL1
    RUJ2
    MAT1
  ŠkVP4. ročníkSJL2
    MAT2
    VYV1
  ŠkVP8. ročníkRUJ1
    CHE1
    DEJ1
    OBN0,5
    NAB0,5
    INF0,5
    VYU0,5
    MAT1
  ŠkVP9. ročníkRUJ1
    MAT1
    INF0,5
    OBN0,5
    DEJ1
    NAB0,5
    VYU0,5
    TSV1

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Prvého ročníka1110
  Bežných tried813018
  Spolu914118

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborných pracovníkovPočet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.Počet úväzkov odborných pracovníkov
  TPP/ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ/209116,028,20,26
  DPP/dočasný p.pomer/5002,5  
  Znížený úväzok5312,02  

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov01919
  vychovávateľov011
  asistentov učiteľa123
  spolu12223

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  I.Etická výchova1
  III.Anglický jazyk, Informatická výchova,3,1
  IV.Informatická výchova1
  V.Informatika, Geografia, Hudobná výchova, Technika1,2,1,1
  VI.Fyzika, Informatika, Geografia, Hudobná výchova, Technika2,1,1,1,1
  VII.Fyzika,Chémia, Geografia, Informatika,Hudobná výchova 1,0,5,1,1,1
  VIII.Fyzika, Chémia, Technika, Svet práce, Informatika, Geografia, Výchova umením2,1,0,5,0,5,1,1,1
  IX.Fyzika, Chémia, Geografia, Informatika, Výchova umením2,2,1,1

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška3 
  2.kvalifikačná skúška 1
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické1 
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v šk. roku 2017/2018

  1. Patrícia Dubecká

  Výtvarná súťaž Moja dedina, ako ju vidím ja - CSk - 2. miesto v kat. 2

  2. Miroslava Šoltésová

  Výtvarná súťaž Galéria talentov - CSk - 2.miesto v 1.kategórii výtvarná tvorba

  3. Šimon Lacko

  Výtvarná súťaž Moja dedina, ako ju vidím ja - CSk - 2. miesto v kat. 2

  4. Jakub Veverka

  Modelárska súťaž Prešovské hádzadlá - Ok - 2. miesto v kat. H do 12 rokov

  5. Petronela Hurajová

  Výtvarná súťaž Moja dedina, ako ju vidím ja-CsK- 1. miesto, kat.3,

  6. Alexandra Senderáková

  Modelárske súťaže Memoriál Jožka Hudáka - Ok - 2. miesto kat.A3, v súťaži Prešovská jeseň -OK- 3. miesto v kat. A3, v súťaži Jesenná liga - Ok- 1.miesto v kat. A3, Prešovské hádzadlá- Ok- 1.miesto v kat. V -žiak, seriálové Majstrovstvá SR - 3. miesto a v súťaži Košické hádzadlá - Ok- 1. miesto v kat. vystreľovadlá

  7. Klaudia Kujnischová

  Modelárske súťaže Majstrovstvá SR - Csk - 1. miesto kat.A3, a 3. miesto v kat. P30 a 3. miesto v kat. V, Memoriál Jožka Hudáka- Ok- 1miesto v kat. F1A a 3. miesto v kat. A3, v súťaži Prešovská jeseň -OK- 1. miesto v kat. A3, v súťaži Jesenná liga - Ok- 3.miesto v kat. A3 a v súťaži Košické hádzadlá - Ok- 2. miesto v kat. vystreľovadlá a 2. miesto v kat. žiak-H

  8. Veronika Timková

  Výtvarná súťaž Rodina , mesto ornament - CsK- 2.miesto v kat. 2

  9. Zuzana Rimáková

  Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín - Ok- 2. miesto v kat. próza

  10. Adrián Senderák

  Modelárske súťaže Majstrovstvá SR - Csk - 1. miesto v kat. V, Memoriál Jožka Hudáka- Ok- 2.miesto v kat. F1A, v súťaži Prešovská jeseň -OK- 3. miesto v kat. H a 2. miesto v kat. A3, v súťaži Jesenná liga - Ok- 3.miesto v kat. H a 2. miesto v kat. A3, súťaži prešovské hádzadlá - Ok- 1. miesto v kat. H a 2. miesto v kat. V, v súťaži Zimná liga hádzadiel - Ok- 2. miesto v kat. H, v súťaži stropkovská Hala - Ok- 3. miesto v kat. st. žiaci, v súťaži seriálové majstrovstvá SR - 3.miesto v kat. F1A junior, v súťaži Let pod Vihorlatom -Ok- 1. miesto v kat. H a v súťaži Košické hádzadlá - Ok- 1. miesto v kat. žiak-H

  11. Družstvo dievčat - mladé hasičky

  Miriam Husáková, Martina Fiľakovská, Lucia Gumanová, Emma Boronová, Karolína Fiľakovská , Veronika Timková, Barbora Fiľakovská, Patrícia Dubecká, Daniela Šebešová

  Hasičská súťaž Plameň 2018- Ok - 2. miesto

  12. Mária Fedorková, Daniel Šugar, Miriam Husáková

  Výtvarná súťaž komiksových príbehov - Kk - 1. miesto v I. kat.

  13. Patrícia Dubecká, Nina Jakubišinová, Miroslava Šoltésová

  Výtvarná súťaž komiksových príbehov - Kk - 2. miesto v I. kat.

  14. Rastislav Kotulič, Martin Stachura, Matej Čuchta

  Stolný tenis družstiev st. žiakov - Ok - 3. miesto

  Vysvetlivky: Ok - okresné kolo; Csk - celoslovenské kolo

  Kk - krajské kolo; Mk - medzinárodné kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Žiaci základnej školy s materskou školou Sedlice sa úspešne prezentovali na verejnosti kultúrnym programom pod názvom Vianočná akadémia a kultúrnym programom pri príležitosti Dňa matiek v Sedliciach.

  Spevácky krúžok vystúpil so svojim programom na obecnom plese

  Žiaci školy pravidelne preukazovali talent, nadanie a vlastnú šikovnosť výstavou svojich umelecko-výtvarných prác v priestoroch školy.

  Všetky aktuality, akcie, ale aj výsledky našich žiakov doplnené videom a fotografiami si mohla verejnosť pravidelne prezerať na www stránke školy, ktorá zaznamenáva veľkú návštevnosť.

  V rámci pravidelnej starostlivosti o detský chrup a prevencie pred zubným kazom triedy spolu so svojimi triednymi učiteľmi alebo individuálne absolvovali 2x počas šk. roka preventívnu lekársku prehliadku, a tak ušetrili rodičom veľa drahocenného času.

  V rámci mesiaca úcty k starším žiaci 5. a 6. ročníka pripravili kultúrny program pre našich starých rodičov.

  V rámci geografie sa žiaci bližšie oboznamovali s krajinami ako Grécko, Francúzsko, Poľsko, Švajčiarsko, Maďarsko a Nemecko. Na základe poznaného tvorili prekrásne prezentácie, aktivity , obliekali sa do ľudových kostýmov a pripravovali a ochutnávali tradičné pokrmy. Na deň Grécka a Nemecka boli pozvaní aj rodičia.

  Nezabudli sme však ani slovenskú históriu, v rámci ktorej sme pripravili ukážku tradičnej architektúry z obce Čičmany, za ktorú sme od pani starostky spomínanej obce dostali ďakovný list. Dva domčeky sme vystavili na obdiv v školskom parku.

  V rámci poskytovania služieb verejnosti sa škola snažila vyjsť v ústrety všetkým záujemcom o prenájom telocvične a sauny nielen po vyučovaní v pracovných dňoch, ale aj počas víkendov a sviatkov. Telocvičňa poskytla domov nohejbalovým nadšencom aj stolným tenistom ŠK Sedlice, ktorí tak v rámci svojich ligových zápolení s úspechom reprezentovali nielen svoju u obec, ale aj našu základnú školu.

  Aktívne sme sa zapojili do celoslovenského projektov Biela pastelka, zbierky na detskú onkológiu, Medzinárodného dňa školských knižníc, Medzinárodného dňa darovania kníh,

  Medzinárodného dňa mlieka, Medzinárodného dňa bez mobilu, Svetového dňa poézie a Svetového dňa stolného tenisu.

  Žiaci 9. ročníka zorganizovali celoškolský týždeň farieb, počas ktorého žiaci preferujú vo svojom oblečení každý deň inú farbu.

  S úspechom sme zvládli už 2. ročník zberu vrchnákov z PET fliaš, ktoré sme darovali, ako príspevok na nákup invalidného vozíka detskému oddeleniu ústavu imobilných v Prešove.

  Pre rozvoj dopravnej výchovy našich žiakov sme si pozvali mobilné dopravné ihrisko z Košíc.

  V rámci triednych exkurzií a výletov sme navštívili Duklianske tlačiarne , mestské múzeum v Prešove, štátny archív, výrobňu hostií, Františkánsky kostol, pamätníky 2. sv. vojny vo Svidníku a na Dukle, Vojenské historické múzeum vo Svidníku, Jasovskú jaskyňu a ľadopád v Matejovciach nad Hornádom.

  V rámci populárneho výletu pre našich najlepších žiakov sme spoznávali kultúru a priemysel spišského mesta Smižany.

  Tiež sme sa zúčastnili kladenia vencov k pamätníku padlých hrdinov 2. sv. vojny v Radaticiach.

  Žiaci 7. ročníka absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Krompachy - Plejsy

  Pripravili sme Deň ekologických aktivít v rámci ktorého sme vyzbierali a vytriedili odpadky v obci Sedlice. Zároveň sme pozvali na besedu ekológa RNDr. P. Hrušeckého, ktorý nám pútavou formou priblížil zmysel a spôsob ochrany prírody v našom každodennom živote.

  Všetko o včelách a ich prínose pre prírodu a život človeka sme sa dozvedeli na príťažlivej besede s včelárom Ing. P. Horváthom.

  O tom, akú dôležitú úlohu v prírode majú dravé vtáky s ukážkami ich výcviku nám porozprával a predviedol chovateľ Filip Kollár.

  V tomto školskom roku sme si ľudové tradície pripomenuli tradičným nakladaným kyslej kapusty na zimné uskladnenie a kultúrnymi vystúpeniami šiestakov v Sedliciach, Suchej Doline, Miklušovciach a dome dôchodcov na Cemjate, ktoré sa niesli v duchu spomienok na robotné chvíle v minulosti.

  Aktívne spolupracujeme s DHZ v Sedliciach hlavne v období príprav na žiacke hasičské súťaže. V máji sme spoločne s DHZ s poločne pripravili okresné kolo súťaže mladých požiarnikov s názvom Plameň 2017. Veľmi dobre spolupracujeme aj s miestnym poľnohospodárskym družstvom, kde sa naši žiaci oboznamujú s dôležitou a namáhavou prácou poľnohospodárov.

  V rámci súťaží sme pripravili medziškolský futbalového turnaj o Pohár riaditeľa školy, školský turnaj vo florlbale a v stolnom tenise, školské kolá Pytagoriády, Šalianského Maťka a Hviezdoslavovho Kubína, súťaž o najkrajšie vyrezávanú tekvicu.

  Aké je to stráviť noc v škole si vyskúšali žiaci počas prekrásnych akcií novinárskeho krúžku, ktoré sa niesli v duchu rozprávok P. Dobšinského, či života indiánov.

  Veľa rodičov privítalo aj príležitosť zúčastniť sa nášho tradičného školského karnevalu , zábavného MDD či slávnostného pasovania našich najmenších spolužiakov za ozajstných prvákov.

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená

  A) Dlhodobé: - Infovek

  - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  - Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

  - Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

  - Recyklo Hry- /Separovaný zber elektroodpadu/

  - Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami

  - Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ

  - Aktivizujúve metódy vo výchove

  - V Základnej škole úspešnejší

  - Podpora rozvoja športu na ZŠ

  B) Krátkodobé: - Literárne projekty

  - Školské ovocie

  - e Twinning

  - e - školy pre budúcnosť

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 14.3. 2012

  Druh inšpekcie: Informatívna.

  Predmet školskej inšpekcie: Realizácia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka v základnej škole.

  Výsledok inšpekcie: Počas priebehu inšpekcie zameranej na realizáciu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka, neboli zistené žiadne nedostaky. Riaditeľ školy, koordinátor a administrátori postupovali v súlade s pokynmi vypracovanými Národným ústavom certifikačných meraní vzdelávania (NÚCEM).

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  Ped. org. zabezpečenie

  Pedagogický zbor tvoria riaditeľ školy, poverený zástupca riaditeľa pre ZŠ, zástupca riaditeľa pre MŠ, 16 učiteľov vrátane výchovného poradcu, vychovávateľky v školskej družine na čiastočný pracovný úväzok, 3 učiteľov na čiastočný pracovný úväzok, špeciálneho pedagóga na čiastočný pracovný úväzok, 3 asistentov učiteľa a 3 učiteliek v MŠ. Pedagogický zbor je zmiešaný s väčšinovou prevahou žien 18:5 a 100 % pedagogickou spôsobilosťou. Vekovo je pestrý - od mladých kolegov až po skúsených spolupracovníkov. Okrem svojej priamej vyučovacej činnosti učitelia vystupujú aj vo funkciách koordinátorov pre výchovu proti formám diskriminácie a výchovy k ľudským právam, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prevencie drogových závislostí, zdravotnej výchovy, environmentálnej výchovy, pre BOZP a CO a v neposlednom rade, ako koordinátori pre tvorbu školského vzdelávacieho programu.

  Materiálno-technické podmienky

  Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Základnú školu s materskou školou je možné rozdeliť na tri časti - hlavnú budovu, telocvičňu a materskú školu. V areály školy sa nachádza aj parkovisko, ktoré slúži zamestnancom školy, rodičom, hosťom alebo návštevníkom telocvične. Hlavná dvojposchodová budova slúži žiakom základnej školy. V tejto budove sídli vedenie školy, nachádza sa tu väčšina odborných učební (školská dielňa, počítačová učebňa s dataprojektorom, jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou a vizualizérom, učebňa výtvarnej výchovy), kabinety so svojimi zbierkami, školská knižnica s TV, sklad učebníc, školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň. V budove školy je ďalej k dispozícii jedna spoločná šatňa so skrinkou pre každého žiaka na úschovu osobných vecí. Na každom poschodí sa nachádzajú kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia. Vybavenie kabinetov je každoročne obnovované a dopĺňané aktuálnymi učebnými pomôckami podľa požiadaviek vedúcich zbierok a podľa finančných možností školy. V oblasti materiálového vybavenia základnej školy, sme zrealizovali úpravu obvodového plášťaa strechy starej budovy ŠJ, ktorej vnútorné priestory sme využívali na záujmovú činnosť žiakov v oblasti ľudovo- umeleckých tradícií a tiež ako cvičnú kuchynku.

  V spolupráci OcÚ Sedlice sa nám podarilo zrekonštruovať vonkajší plášť telocvične spolu s výmenou okien.

  V priestoroch telocvične je zriadená aj posilňovňa a školská sauna, ktorá slúži žiakom školy, čím sa podstatne skvalitnila a rozšírila propagácie zdravého životného štýlu, vyučovania telesnej výchovy a ako rozšírenie možností trávenia voľného času pre žiakov ZŠ.

  V nedávnej minulosti sme ukončili výstavbu malého futbalového ihriska a rekonštrukciou prešlo aj asfaltové ihrisko, ktoré budú slúžiť na skvalitnenie výuky telesnej výchovy a trávenie voľného času pre našich žiakov počas školského roka. Detské ihrisko s hracími prvkami sa teší zase značnej obľube u mladších žiakov ZŠ, ale aj u značného počtu obyvateľov obce so svojimi najmenšími ratolesťami.

  Taktiež sme zrekonštruovali vnútorné oplotenie školy a asfaltový chodník spájajúci školu a telocvičňu, vybudovali sme atletické doskočisko pre skok do diaľky. V budúcnosti by sme chceli začať s pestovaním byliniek v okolí školy a vytvoriť ďalšie možnosti na oddych a pohybové vyžitie našich detí s cieľom zlepšenia ich psychickej a fyzickej kondície.

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  368 158 eur.

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  Šk : 648 eur

  CVČ: 3 525 eur

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  Vzdelávacie pokazy: 4 545 eur

  z toho - odmeny : 3 343 eur

  - poistné : 55 eur

  - energie : 198 eur

  - materiál : 553 eur

  - dohody : 396 eur

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  0 eur

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  Príspevok do CVČ od iných obcí : 2 050 eur.

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Silné stránky školy:

  ü dobre fungujúca tímová práca učiteľov ZŠ a MŠ,

  ü materiálovo-technické zabezpečenie,

  ü starostlivosť o žiakov s individuálnymi vzdelávacími

  potrebami,

  ü prítomnosť špeciálneho pedagóga,

  ü prítomnosť asistentov učiteľa

  ü kvalifikovaní učitelia na vyučovanie cudzích jazykov

  /anglický jazyk, ruský jazyk/

  ü jazykové laboratórium,

  ü dobrá vybavenosť školy počítačovou technikou

  /počítačová učebňa, pripojenie na internet/,

  ü 9 interaktívnych tabúľ v ZŠ, 2 v MŠ

  ü prezentácia školy na verejnosti /www stránka, školský

  časopis/, kultúrne programy

  ü možnosť rozvoja hudobného, výtvarného a tanečného talentu v ZUŠ,

  ü základný kurz plávania a lyžovania

  ü práca v záujmových útvaroch školského CVČ,

  ü vlastná telocvičňa a sauna,

  ü cvičná kuchynka pre žiakov,

  ü školská dielňa,

  ü školská knižnica,

  ü školský klub detí,

  ü keramická dielňa,

  ü fungujúci projekt: školské ovocie,

  ü zrekonštruovaná budova školy v peknom prírodnom prostredí,

  ü zrekonštruovaná budova telocvične

  ü zrekonštruované chodníky v areály školy

  ü rozľahlý a rovinatý areál o rozlohe cca 2 ha,

  ü športové ihrisko na malý futbal s ochrannými sieťami

  ü školský skleník na pestovanie zeleniny

  ü vlastné detské ihrisko so zábavnými prvkami.

  Slabé stránky školy:

  - potrebná rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične,

  /soc. zariadenia, odpad, vykurovanie/,

  - chýbajúce viacúčelové športové ihrisko,

  - neúplná odbornosť vyučovania,

  - potreba rekonštrukcie vonkajšieho oplotenia

  - potreba výmeny kotlov na vykurovanie v budove školy

  - finančná a materiálna pomoc zo strany sponzorov,

  - potreba sanácie základov budovy MŠ a zníženie vlhkosti.

  Príležitosti :

  • inovatívne vyučovanie pomocou IKT,

  • zvýšenie elektronizácie administratívnych činností,

  • práca so žiakmi s IVVP,

  • vzdelávanie zamestnancov,

  • projektové vyučovanie,

  • rozvoj manuálnych zručností, kreatívneho myslenia a jemnej motoriky žiaka

  • práca metodických orgánov školy.

  Ohrozenia:

  § rozpočet - krátenie rozpočtu z obce /originálne kompetencie/,

  § znižovanie počtu žiakov z dôvodu poklesu populácie v regióne prepúšťanie učiteľov z dôvodu znižovania počtu žiakov a následného nedostatku finančných prostriedkov

  /prenesené kompetencie/,

  § mierny, ale postupný pokles morálky a správania žiakov.

  § 2. ods. 1 p

  Uplatnenie žiakov

  V školskom roku 2017/2018 úspešne ukončilo ZŠ 19 deviatakov, z ktorých 3 žiaci boli prijatí na ďalšie štúdium na gymnázium, 4 žiaci na stredné zdravotné školy, 9 žiakov na SOŠ/ 4.roč., 1 žiak na obchodnú akadémiu, 2 žiaci na SOŠ/3.ročné a SUŠ 1 žiak.

  § 2. ods. 2 a

  Psychohygienické podmienky

  Rozvrh hodín rešpektuje didaktické zásady, psychohygiena vyučovania je zabezpečená. V škole máme melodické zvonenie, osvetlenie v triedach a na chodbách spĺňa bezpečnostné požiadavky. Odev a obuv si žiaci odkladajú vo vyhradených priestoroch školskej šatne, kde každý žiak má vlastnú uzamykateľnú skrinku. Osobná hygiena žiakov je dodržiavaná pomocou hygienického vrecúška, ktoré povinne vlastnia všetci žiaci školy. Čistota v triedach, chodbách, sociálnych zariadeniach a v okolí školy je na štandardnej úrovni. Priemerný počet žiakov v triedach je 15,2. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni a jedlá spĺňajú všetky predpísané výživové hodnoty. Rozbory pitnej vody zo školskej studne preukazujú vyhovujúci stav kvality pitnej vody.

  Žiaci majú k dispozícii zrekonštruované soc. zariadenia na hornom aj dolnom poschodí, ktoré sú hygienicky udržiavané aj počas vyučovania.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Futbalový 151PaedDr. Ivo Boldižár
  Hasičský231Peter Fiĺakovský
  Keramika61Júlia Mádziková
  Konverzácie v angličtine91Mgr. Katarína Kostinská
  Kvety a záhrada171Mgr. Gabriela Kotuličová
  Modelársky131Rastislav Seman
  Novinársky81Mgr. Natália Rimáková
  Pečieme - varíme131Mgr. Štefan Rimák
  Počítačový171Mgr. Natália Rimáková
  Spevácky271PaedDr. Irena Veverková
  Stolnotenisový181Mgr. Jozef Kaščák
  Šikovné ruky221Mgr. Beáta Olejárová
  Tkanie na krosnách41Helena Štofanová
  Výrobky z prútia a drôtu51Pavol Timko
  Výtvarný71Mgr. Monika Hurajová
  Zábavná slovenčina161Mgr. Valéria Makarová

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  S rodičmi spolupracujeme prostredníctvom výboru RZ pri zakúpení učebníc a učebných pomôcok, príprave školských výletov a exkurzií, MDD, školského karnevalu aleboj priamo oslovujeme rodičov so žiadosťou o odbornú či materiálnu pomoc. S finančnou pomocou RZ obstarávame žiakom pracovné zošity z anglického a ruského jazyka, zabezpečujeme dopravu žiakov 5. ročníka na plavecký kurz, organizujeme zábavný deň detí a kupujeme ceny pre žiakov na Hviezdoslavov Kubín. V závere školského roka podľa potreby spolupracujeme s rodičmi pri rozlúčke deviatakov so ZŠ.

  Žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, boli 2 x ročne zakúpené učebné pomôcky podľa aktuálnej potreby.

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Vzťahy medzi školou a žiakmi sme pestovali v intenciách demokratických zásad, primeranej náročnosti a vzájomného rešpektovania. Naďalej chceme ostať školou otvorenou pre rodičov a širokú verejnosť. Rozvíjať spoluprácu s rodičmi cestou rodičovských združení a výborom RZ. Vedenie školy spolupracovalo s radou školy, OZ, OcÚ Sedlice, OcÚ Klenov, OcÚ Miklušovce, OcÚ Suchá Dolina, OcÚ Ľubovec, DHZ Sedlice, PDP Sedlice, CPPPaP, MPC, ABC CVČ, ŠOS, RÚVZ a denným stacionárom v Sedliciach a MIklušovciach.

  Záver

  Vypracoval: Mgr.Štefan Rimák

  V Sedliciach, 28. augusta 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 31. augusta 2018

  Vyjadrenie rady školy

  Rada školy odporúča zriadeľovateľovi Obci Sedlice, Sedlice 176, 082 43

  schváliť

  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43 Sedlice za školský rok 2017/2018.