Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Sedlice, 082 43 Sedlice
Adresa školySedlice 3, 082 43 Sedlice
Telefón+421 x 0517782217
E-mailzasedlice@zasedlice.edu.sk
WWW stránkazasedlice.edupage.org
ZriaďovateľObec Sedlice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónMobile-mail
RiaditeľMgr.Štefan Rimák05177822170948951867zasedlice@zasedlice.edu.sk
ZRŠ pre ZŠMgr. Monika Hurajová0517782217  
ZRŠ pre MŠJana Kováčová0517782218  
Vedúca ŠJValentína Hudáková0517782217  

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaSlávka Petrenčáková
pedagogickí zamestnanciMgr. Jozef Kaščák
ostatní zamestnanciMária Chomjaková
zástupcovia rodičovMgr. Mihaľová Ľubica
 Renáta Mihaľová
 Ľudmila Petrašovičová
 Erika Fedorová
 Danka Čuchtová
zástupca zriaďovateľaAdam Timko
 Mgr. Monika Sykorová PhD.
iníMgr. Jozef Maďar

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ pre 1.-4.ročníkMgr. Beáta OlejárováVšetky predmety 1. -4. ročníka
PK pre prírodovedné predmetyMgr. Monika HurajováMAT,FYZ,CHEM,ZEM,PRI,TECH,GEO, BIO,INF,VDO,TSV
PK pre spoločensko vedné predmetyMgr. Jozef KaščákSJL,ANJ,RUJ,HUD,VYV,NAV,DEJ,OBV,ETV,REV

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 142

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov151610151518152414142
z toho ŠVVP 1  2325114
z toho v ŠKD131245     34

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019:

K 30.6.2020 bolo zapísaných 13/ 4 žiakov 1. ročníka.

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

Školskú dochádzku na ZŠ k 30.6. 2019 ukončilo 14/6 žiakov 9. ročníka.

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 GYMSPŠOASOŠ/4/SZŠSOŠ/3/Spolu
prihlásení33151114
prijatí33151114
% úspešnosti100100100100100100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

V triedach 1. - 3. ročníka sa uplatnila záverečná klasifikácia slovným hodnotením.

TriedaAVPANJBIOCvMCvSjDEJEkETVFYZGEGHUVHUVCHEIFVINF
2.A               
3.A               
4.A 1,87             
5.A 1,931,47  1,87   2,27     
6.A 2,611,94  2,33   2,56     
7.A 2,291,43  1,86  1,431,71  1,43  
8.A 1,821,42  1,92  2,332,17  1,88  
9.A 2,071  1,86  1,862,29  1,71  
Materská škola               
Školský klub detí               
1.A               

TriedaMATNBVNjOBNOBVPEPPVPPPCVPrPDAPVOREVRGZRKS
2.A               
3.A               
4.A1,67         1,2    
5.A2,07              
6.A2,83              
7.A2,07              
8.A2,29              
9.A1,93              
Materská škola               
Školský klub detí               
1.A               

TriedaRŠFRKSRUJSJLSprSEESQPSPOTchVTECHTSVTEVTKCTHFTZP
2.A    1          
3.A    1          
4.A   1,671          
5.A   2,21          
6.A   2,831          
7.A  1,712,21          
8.A  1,732,131          
9.A  1,792,291          
Materská škola               
Školský klub detí               
1.A    1          

TriedaUCPUCTVUCVDOVLAVUMVYVVsmZ
2.A         
3.A         
4.A    1,4    
5.A         
6.A         
7.A  2      
8.A         
9.A         
Materská škola         
Školský klub detí         
1.A         

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
2.A161600
3.A101000
4.A151500
5.A151500
6.A181800
7.A151500
8.A242400
9.A141400
1.A151500

Dochádzka žiakov

Poklady pre údaje o dochádze žiakov za zisťovali do 13.3.2020. Po tomto dátume boli podľa nariadenia MŠ všetci žiaci prítomní.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
2.A1662338,9462338,9400,00
3.A1062462,4062462,4000,00
4.A1561340,8761340,8700,00
5.A1564543,0064442,9310,07
6.A18126772,77126772,7700,00
7.A1584156,0784156,0700,00
8.A24154764,46154264,2550,21
9.A141949139,211948139,1410,07
Materská škola000,0000,0000,00
Školský klub detí000,0000,0000,00
1.A1582755,1382755,1300,00

Výsledky externých meraní

V školskom roku 2019/2020 sa neuskutočnilo Testovanie 9.

NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Úspešnosť v % v SR
Testovanie 5 SJL1564,464,8
Testovanie 5 MAT1568,263,4

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

V 1.- 9. ročníku ZŠ sa vyučovalo podľa učebných plánov určených inovovaným ŠkVP.

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
iŠkVP1.ročníkSLJ1
  MAT1
iŠkVP2.ročníkSJL1
  MAT1
  TSV1
iŠkVP3. ročníkSLJ1
  VYV1
iŠKVP4. ročníkVYV1
iŠkVP5. ročníkMAT1
  VYV1
  TSV1
iŠKVP6. ročníkMAT1
  DEJ1
  VYV1
  TSV1
iŠKVP7. ročníkSJL1
  MAT1
  RUJ2
  MAT2
iŠKVP8. ročníkMAT1
  RUJ2
iŠkVP9. ročníkSJL1
  DEJ1
  RUJ2
  TSV1

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka1150
Bežných tried812714
Spolu914214

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet odborných pracovníkovPočet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.Počet úväzkov odborných pracovníkov
TPP/ZŠ,ŠKD,ŠJ,MŠ/249020,418,450
DPP/dočasný p.pomer/300300
Znížený úväzok4301,412,450

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01919
vychovávateľov022
asistentov učiteľa033
spolu02424

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
II.Etická výchova1
III.Anglický jazyk, Informatika, Etická výchova3,1,1
IV.Informatika1
V.Informatika, Geografia, Hudobná výchova, Technika, Etická výchova1,2,1,1,1
VI.Fyzika, Informatika, Geografia, Hudobná výchova, Technika2,1,1,1,1
VII.Fyzika,Chémia, Geografia, Informatika,Hudobná výchova , Etická výchova, Technika1,2,1,1,1,1,1
VIII.Fyzika, Chémia, Technika,, Informatika, Geografia,Hudobná výchova, Etická výchova2,2,0,5,1,1,1,1
IX.Fyzika, Chémia, Geografia, Výtvarná výchova, Etická výchova, Technika1,1,1,1,1,1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1
2.kvalifikačná skúška2 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné1 
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád v šk. roku 2019/2020

1. Alexandra Senderáková - Majsterka Slovenska mladých modelárov v kategórii A3 žiak, 3. miesto na majstrovstvách SRv kat. V , 1. miesto v súťaži Prešovská jeseň v kat. A3, 2. miesto v Prešovskej jari v kat. H - žiak, 3. miesto v kat H 13-15.r, 2. miesto v memoriály Rudolfa Andogu v kat. P 30

2. Klaudia Kujnischová - Majstrovstvá SR v kat. A3 a v kat. V 2. miesto. V súťaži Prešovská jeseň obsadila 2. miesto v kat. A3 a v memoriály Rudolfa Andogu 3. miesto v kat. P30.

3. Dominik Štefko - v súťaži mladých modelárov obsadil 1. a 2. miestom na memoriály Milana Dorka

4. Stanislavov Gallíkov v súťaži mladých modelárov obsadil 2. miestom v Lige hádzadiel a 4. a 6. miesto na majstrovstvách SR.

5. Rastislav Kotulič, Samuel Kollarčík, Kamil Guman a Matúš Rimák získali 1. miesto v OK v súťaži družstiev v stolnom tenise žiakov.

Vysvetlivky: Ok - okresné kolo; Csk - celoslovenské kolo

Kk - krajské kolo; Mk - medzinárodné kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

September - OČAP - Mgr. Gréta Benedicty

Október - Deň mlieka - Mgr. V. Makarová

Noc v škole - Pumpkin Night - Mgr. K. Kostinská

Mgr. N. Rimáková

November - Turnaj v malom futbale - PaedDr. I. Boldižár

Beseda s misijnou dobrovoľníčkou z Kene - Mgr. M. Fričová

Testovanie T5 - 2019

Zber Pet vrchnákov - Mgr. M. Hurajová

Európsky deň cudzích jazykov - Mgr. K. Kostinská

December - Pásmo o sv. Kataríne a sv. Ondrejovi - Mgr. N. Rimáková

Čítanie pri šálke čaju - Mgr. B. Olejárová

Turnaj žiačok vo vybíjanej - PaedDr. I. Boldižár

Školské kolo Šaliansky Maťko - Mgr. V. Makarová

Divadielko Etudy - PaedDr. I. Veverková

Vianočná akadémia - Mgr. N. Rimáková

PaedDr. I. Veverková

Exkurzia - Krásna Mat a knižnica Slniečko v Prešove - Mgr. N. Rimáková

Pytagoriáda - Mgr. M. Hurajová

Január - Novoročný stolnotenisový turnaj - Mgr. J. Kaščák

Okresné kolo stolný tenis - Mgr. J. Kaščák

Február - Lyžiarsky výcvik - PaedDr. I. Boldižár

Karneval - Mgr. M. Hurajová

Medzinárodný deň materinského jazyka - Mgr. V. Makarová

Grant Karpatskej nadácie - Starší mladším a mladší starším - Mgr. N. Rimáková

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - Mgr. G. Kotuličová

Marec - Praktické ukážky barmanského umenia - Mgr. J. Kaščák

Jún - Matematický klokan - Mgr. M. Hurajová

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená

A) Dlhodobé: - Infovek

- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

- Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

- Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania

- Recyklo Hry- /Separovaný zber elektroodpadu/

- Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami

- Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ

- Aktivizujúve metódy vo výchove

- V základnej škole úspešnejší

- Podpora rozvoja športu na ZŠ

B) Krátkodobé: - T - Systems a Karpatská nadácia

- Školské ovocie

- e - školy pre budúcnosť

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 20.11. 2019

Druh inšpekcie: Informatívna.

Predmet školskej inšpekcie: Realizácia celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole.

Výsledok inšpekcie: Počas priebehu inšpekcie zameranej na realizáciu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka, neboli zistené žiadne nedostaky. Riaditeľ školy, koordinátor a administrátori postupovali v súlade s pokynmi vypracovanými Národným ústavom certifikačných meraní vzdelávania (NÚCEM).

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Ped. org. zabezpečenie

Pedagogický zbor tvoria riaditeľ školy, poverený zástupca riaditeľa pre ZŠ, zástupca riaditeľa pre MŠ, 12 učiteľov vrátane výchovného poradcu, 2 vychovávateľky v školskej družine na čiastočný pracovný úväzok, 4 učitelia na čiastočný pracovný úväzok, školský špeciálny pedagóg na čiastočný pracovný úväzok, 3 asistenti učiteľa z toho 1 asistent pracujúci na čiastočný pracovný úväzok a 3 učiteľky v MŠ. Pedagogický zbor je zmiešaný s väčšinovou prevahou žien 19:5 a 100 % pedagogickou spôsobilosťou. Vekovo je pestrý - od mladých kolegov až po skúsených spolupracovníkov. Okrem svojej priamej vyučovacej činnosti učitelia vystupujú aj vo funkciách koordinátorov pre výchovu proti formám diskriminácie a výchovy k ľudským právam, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prevencie drogových závislostí, zdravotnej výchovy, environmentálnej výchovy, pre BOZP a CO a v neposlednom rade, ako koordinátori pre tvorbu školského vzdelávacieho programu.

Materiálno-technické podmienky

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú na veľmi dobrej úrovni. Základnú školu s materskou školou je možné rozdeliť na tri časti - hlavnú budovu, telocvičňu a materskú školu. V areály školy sa nachádza aj parkovisko, ktoré slúži zamestnancom školy, rodičom, hosťom alebo návštevníkom telocvične. Hlavná dvojposchodová budova slúži žiakom základnej školy. V tejto budove sídli vedenie školy, nachádza sa tu väčšina odborných učební (školská dielňa, počítačová učebňa s dataprojektorom, jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou a vizualizérom, učebňa výtvarnej výchovy), kabinety so svojimi zbierkami, školská knižnica s TV, sklad učebníc, školský klub detí, školská kuchyňa a jedáleň. Miestnosti pre ŠKD a počítačovú učebňu sú klimatizivané. V budove školy je ďalej k dispozícii jedna spoločná šatňa so skrinkou pre každého žiaka na úschovu osobných vecí. Na každom poschodí sa nachádzajú kompletne zrekonštruované sociálne zariadenia. Vybavenie kabinetov je každoročne obnovované a dopĺňané aktuálnymi učebnými pomôckami podľa požiadaviek vedúcich zbierok a podľa finančných možností školy. V oblasti materiálového vybavenia základnej školy, sme zrealizovali úpravu obvodového plášťa a strechy starej budovy ŠJ, ktorej vnútorné priestory sme využívali na záujmovú činnosť žiakov v oblasti ľudovo- umeleckých tradícií a tiež ako cvičnú kuchynku.

V spolupráci OcÚ Sedlice sa nám podarilo zrekonštruovať vonkajší plášť telocvične spolu s výmenou okien.

V priestoroch telocvične je zriadená aj posilňovňa a školská sauna, ktorá slúži žiakom školy, čím sa podstatne skvalitnila a rozšírila propagácie zdravého životného štýlu, vyučovania telesnej výchovy a ako rozšírenie možností trávenia voľného času pre žiakov ZŠ.

V exteriéry sa nachádza malé trávnaté futbalové ihrisko a asfaltové ihrisko s basketbalovými konštrukciami. Obe hracie plochy slúžiť na skvalitnenie výuky telesnej výchovy a trávenie voľného času pre našich žiakov počas školského roka. Detské ihrisko s hracími prvkami sa teší zase značnej obľube u mladších žiakov ZŠ, ale aj u značného počtu obyvateľov obce so svojimi najmenšími ratolesťami.

V priestoroch za telocvičňou sme začali s pestovaním byliniek, ktoré popri pestovaniu rajčín v školskom sklenníku tvoria ďalšie možnosti na odddych a relaxáciu a plnohodnotné využitie voľného času našich žiakov. V nasledujúcom období by sme chceli spoločne so zriaďovateľom vykonať rekonštrukciu kotolne v ZŠ a osamostatniť vykurovanie budovy telocvične. Plánujeme tiež rekonštrukciu nábytku v počítačovej učebni, vymaľovanie tried 1. stupňa a šatne a tiež ochranný náter strechy na budove ZŠ.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

394 088 eur.

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Šk : 771 eur

CVČ: 3071eur

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

Vzdelávacie pokazy: 4 326 eur

z toho - odmeny : 3 312 eur

- poistné : 135 eur

- materiál : 747 eur

- dohody : 84 eur

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Inogy Companius -800 eur / nákup basketbalových konštrukcií /

Nadácia Orange - 600 eur / nákup tabletov /

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Príspevok do CVČ od iných obcí : 2 000 eur.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Silné stránky školy:

- dobre fungujúca tímová práca učiteľov ZŠ a MŠ,

- materiálovo-technické zabezpečenie,

- starostlivosť o žiakov s individuálnymi vzdelávacími

potrebami,

- prítomnosť špeciálneho pedagóga,

- prítomnosť asistentov učiteľa

- kvalifikovaní učitelia na vyučovanie cudzích jazykov

/anglický jazyk, ruský jazyk/

- školská kuchyňa - ponuka kvalitnej a chutnej stravy pre žiakov ZŠ a deti MŠ

- jazykové laboratórium,

dobrá vybavenosť školy počítačovou technikou

/počítačová učebňa, pripojenie na internet/,

- 10 interaktívnych tabúľ v ZŠ, 2 v MŠ

- prezentácia školy na verejnosti /www stránka, školský

kultúrne programy

- možnosť rozvoja hudobného, výtvarného a tanečného talentu v ZUŠ,

- základný kurz plávania a lyžovania

- práca v záujmových útvaroch školského CVČ,

- vlastná telocvičňa a sauna,

- cvičná kuchynka pre žiakov,

- školská dielňa,

- školská knižnica,

- školský klub detí,

- keramická dielňa,

- fungujúci projekt: školské ovocie,

- zrekonštruovaná budova školy v peknom prírodnom prostredí,

- zrekonštruovaná budova telocvične

- zrekonštruované chodníky v areály školy

- rozľahlý a rovinatý areál o rozlohe cca 2 ha,

- športové trávnaté ihrisko na malý futbal s ochrannými sieťami

- športové asfaltové ihrisko na basketbal s ochrannými sieťami

- školský skleník na pestovanie zeleniny

- vlastné detské ihrisko so zábavnými prvkami.

Slabé stránky školy:

- potrebná rekonštrukcia vnútorných priestorov telocvične,

/soc. zariadenia, odpad, vykurovanie/,

- neúplná odbornosť vyučovania,

- potreba rekonštrukcie vonkajšieho oplotenia pred školou

- potreba výmeny kotlov na vykurovanie v budove školy

- finančná a materiálna pomoc zo strany sponzorov,

-

Príležitosti :

• inovatívne vyučovanie pomocou IKT,

• zvýšenie elektronizácie administratívnych činností,

• vzdelávanie zamestnancov,

• projektové vyučovanie,

• rozvoj manuálnych zručností, kreatívneho myslenia a jemnej motoriky žiaka

• práca metodických orgánov školy.

Ohrozenia:

§ rozpočet - krátenie rozpočtu z obce /originálne kompetencie/,

§ znižovanie počtu žiakov z dôvodu poklesu populácie v regióne prepúšťanie učiteľov z dôvodu znižovania počtu žiakov a následného nedostatku finančných prostriedkov

/prenesené kompetencie/,

§ mierny, ale postupný pokles morálky a správania žiakov.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

V školskom roku 2019/2020 úspešne ukončilo ZŠ 14 deviatakov, z ktorých 3 žiaci boli prijatí na gymnázium, 3 žiaci na SPŠ, 1 žiak na OA, 1 žiak na SZŠ, 5 žiaci boli prijatí na ďalšie štúdium na SOŠ/ 4 ročné., 1 žiak na SOŠ/3 ročné.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Rozvrh hodín rešpektuje didaktické zásady, psychohygiena vyučovania je zabezpečená. V škole máme melodické zvonenie, osvetlenie v triedach a na chodbách spĺňa bezpečnostné požiadavky. Odev a obuv si žiaci odkladajú vo vyhradených priestoroch školskej šatne, kde každý žiak má vlastnú uzamykateľnú skrinku. Osobná hygiena žiakov je dodržiavaná pomocou hygienického vrecúška, ktoré povinne vlastnia všetci žiaci školy. Čistota v triedach, chodbách, sociálnych zariadeniach a v okolí školy je na štandardnej úrovni. Priemerný počet žiakov v triedach je 15,8. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni a jedlá spĺňajú všetky predpísané výživové hodnoty. Rozbory pitnej vody zo školskej studne preukazujú vyhovujúci stav kvality pitnej vody.

Žiaci majú k dispozícii zrekonštruované soc. zariadenia na hornom aj dolnom poschodí, ktoré sú hygienicky udržiavané aj počas vyučovania.

V období mimoriadnych hygienických optarení po nástupe žiakov do školy od 1.6.2020 boli priestory školy 2 x denne dezinfikované, v triedach a sosiálnych zariadeniach mali žiaci k dispozícii jednorázové hygienické obrúsky a dezinfekčné mydlá, pred vstupom do budovy školy a školskej jedálne bol k dispozícii dezinfekčný gél , v školskej jedálni počas stravovania boli zabezpečené bezpečné odstupy stravujúcich a hygienický výdaj stravy. Príchod a odchod žiakov zo školy bol zabezpečený tak, aby sa jednotlivé skupiny žiakov nepremiešávali. Triedy a školské priestory boli pravidelne vetrané.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Dramatický krúžok9 Mgr. Natália Rimáková
Hasičský krúžok0 Peter Fiľakovský
Keramika24 Júlia Mádziková
Konverzácie v anglickom jazyku28 Mgr. Katarína Kostinská
Krúžok šikovných rúk13 Mgr. Beáta Olejárová
Matematický krúžok12 Mgr. Štefan Rimák
Modelársky krúžok0 Rastislav Seman
Počítačový krúžok14 Mgr. Gabriela Kotuličová
Ručné práce15 Mgr. Katarína Hricová
Spevácky krúžok0 PaedDr. Irena Veverková
Stolnotenisový krúžok11 Mgr. Jozef Kaščák
Tkanie na krosnách3 Helena Štofanová
Výtvarný krúžok8 Mgr. Monika Hurajová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

S rodičmi sme spolupracovali prostredníctvom výboru RZ pri zakúpení učebníc a učebných pomôcok, príprave školských výletov a exkurzií, školského karnevalu alebo sme priamo oslovovali rodičov so žiadosťou o odbornú či materiálnu pomoc. S finančnou pomocou RZ sme obstarali žiakom pracovné zošity z anglického a ruského jazyka, zabezpečili ceny pre žiakov vrámci vyhodnotenia súťaže školského kola Hviezdoslavov Kubín a tiež odmeny pre úspešných žiakov na záver školského roka.

Žiakom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, boli 2 x ročne zakúpené učebné pomôcky podľa aktuálnej potreby.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Vzťahy medzi školou a žiakmi sme pestovali v intenciách demokratických zásad, primeranej náročnosti a vzájomného rešpektovania. Naďalej chceme ostať školou otvorenou pre rodičov a širokú verejnosť. Rozvíjať spoluprácu s rodičmi cestou rodičovských združení a výborom RZ. Vedenie školy spolupracovalo s radou školy, OZ, OcÚ Sedlice, OcÚ Klenov, OcÚ Miklušovce, OcÚ Suchá Dolina, OcÚ Ľubovec, DHZ Sedlice, PDP Sedlice, CPPPaP, MPC, ABC CVČ, ŠOS, RÚVZ a denným stacionárom v Sedliciach a MIklušovciach.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

Záver

Vypracoval: Mgr.Štefan Rimák

V Sedliciach, 24. augusta 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. augusta 2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sedlice
    Sedlice 3, 082 43 Sedlice

  • +421 x 0517782217

Fotogaléria