Navigácia

 • POZOR ZMENA /aktualizované 16.9.2020/

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf

  Viac o zmenách na https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf

 • Verejná zbierka Biela pastelka 2020 práve dnes!

  Nevidiacich a slabozrakých môžete prostredníctvom zbierky podporiť:

  • Zbierka v škole u p. uč. Hricovej,
  • 18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí,
  • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach,
  • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006,
  • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách,
  • alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk.

  Za zbierku zodpovedný: p.uč. Hricová

 • AKTIVITY na hodinách I. stupeň

  Pani JESEŇ zavítala na výtvarnú výchovu do 1.ročníka.

  Žiaci tvorili krásne výtvarné práce na tému BABIE LETO.
  Zodpovedný a foto: Mgr. Hricová K.

  Do galérie AKTIVITY na hodinách I. stupeň boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  Druháci si tiež vybrali MOTTO z knihy Malý princ. Teraz zdobí ich triednu nástenku.

  Zodpovedný učiteľ, foto: p. uč. Veverková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • www.pomozdetom.sk

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  TRETIACI sa do projektu zapojili ešte minulý rok prečítaním knihy, vypočuli si rozhlasovú hru Malý princ a vyfarbovali omaľovanky.

  Tento školský rok si oprášili spomienky na Malého princa tvorbou MOTTA. Rozdelili sa na skupiny a každá pomocou písmen poskladala krásne motto z rovnomennej knihy.

  Zodpovedný, foto: p. uč. Kotuličová

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

  Za GRANT: Starší mladším a mladší starším, ktorý sme získali od Karpatskej nadácie zodpovedný: Mgr. N. Rimáková

 • Prváčikovia

  Prvý deň v škole zvládli naši prváčikovia veľmi úspešne.

  Triedu skrášlili krásnymi kvetmi a kyticami. Farbičkami nakreslili svoj PRVÝ školský výkres. Prajeme im úspešný celý školský rok.


  Zodpovedný: Mgr. K. Hricová
  Foto: Mgr. J. Jiřikovská, Mgr. K. Hricová

  Do galérie Prváčikovia boli pridané fotografie.

 • Ponuka krúžkov v školskom roku 2020/2021

 • INFORMÁCIE K OTVORENIU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci!


  Keďže pandemické ochorenie COVID – 19 neustále trvá, upravujú sa niektoré základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.


  Nástup žiakov do školy: 2. september 2020 o 8.00 hod.


  Žiaci 1. ročníka môžu do budovy školy vstúpiť v sprievode rodiča. Ostatní žiaci vstupujú do budovy školy bez doprovodu.
  Pred vstupom do budovy školy musia mať žiaci školy nasadené ochranné rúška. Pri vstupe si každý dezinfikuje ruky dezinfekčným prípravkom a následne odovzdá dozorkonajúcim zamestnancom školy zákonným zástupcom vyplnený a podpísaný Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021.

  https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-3-Zdravotny-dotaznik-dieta.pdf


  Bez odovzdania hore uvedeného tlačiva nie je možný vstup žiaka do budovy školy.


  Tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj v budove školy alebo zákonný zástupca ho môže tiež vypísať ráno pred prvým vstupom žiaka do školy.
  Pokiaľ žiak preruší dochádzku do školy na viac ako 3 pracovné dni, je potrebné predložiť pri príchode do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
  https://www.ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia/Priloha-4-Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu.pdf

  Tešíme sa na Vás!

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

 • ZÁPISNÝ LÍSTOK stravníka ŠJ pri ZŠ s MŠ Sedlice

  Oznamujeme rodičom, že vyplnenú prihlášku na stravovanie na rok 2020/2021 pre Vaše dieťa môžete doručiť buď osobne vedúcej ŠJ (od 25. 8. v čase od 9.00 - 12.00 hod.  alebo aj v priebehu budúceho týždňa do 3.9.2020 do 8.00 hod.  

  Ďakujem

  Vedúca ŠJ

 • Rozlúčka 9.A

  Do galérie Rozlúčka 9.A boli pridané fotografie.

 • Rozlúčka 4.A

  Do galérie Rozlúčka 4.A boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  MAĽOVANKA

  Žiačky 8.A triedy spríjemnili našim najmenším žiakom posledné dni školského roka. Nakreslili im MAĽOVANKY na pozadí prečítaných kníh, ktoré sme získali cez GRANT Karpatskej nadácie. Prváčikovia a druháčikovia nielen hneď spoznali o aké postavy z akej knihy ide, ale ich aj krásne vyfarbili.

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  OPIS OBRÁZKA

  V rámci preberania témy o opise sme s piatakmi využili prečítanú knihu Alicu v krajine zázrakov, ktorú sme získali prostredníctvom GRANTU Karpatskej nadácie a OPÍSALI obrázok z nej. Súčasťou opisu je aj vlastná ilustrácia. Práce si môžete pozrieť a prečítať na dolnej chodbe.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  VÝVESNÝ ŠTÍT/REKLAMA

  Počas prerušenia vyučovania PIATACI nezaháľali. 

  Na pozadí prečítanej knihy vytvorili reklamu alebo vývesný štít. Práce žiakov sú vystavené na dolnej chodbe.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  TELOVÝ DIZAJN

  Žiaci 9.A počas hodín VYV tvorili herecký kostým spolu s celkovou úpravou tváre, účesu. Ich cieľom bolo vystihnúť charakteristiku postavy.

  Táto aktivita bola realizovaná ešte pred zatvorením škôl.

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. N. Rimáková

  Do galérie GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

 • Diplomy, ocenenia, súťaže

  Modelársky krúžok, p. Seman

  Do galérie Diplomy, ocenenia, súťaže boli pridané fotografie.

 • NÁSTUP DO ŠKOLY PRE ŽIAKOV 6. - 9. ROČNÍKA

  Vážení rodičia, milí naši žiaci!


  Ministerstvo školstva otvára školy od 22.júna 2020 aj pre žiakov 6.–9. ročníka.
  Veríme, že do školy prídete všetci, ktorým to okolnosti v rodine a zdravotný stav dovolia. Určite sa tešíte na stretnutie so svojimi spolužiakmi a učiteľmi.  Náplňou týchto dní budú  záverečné zhodnotenia Vašej práce počas mimoriadnej situácie v jednotlivých predmetoch, spoločné stretnutie s Vašou triednou  učiteľkou, utuženie vzťahov v kolektíve či vyzdvihnutie Vašich prác a osobných vecí z triedy a skrinky v šatni. Čas v škole využijeme aj na to, aby ste odovzdali učebnice,  zároveň vrátili požičané knihy do
  školskej knižnice a kľúče od skriniek v šatni.  Vyučovanie bude trvať od 7:45 do 12:10 hod. 
  a spoločne sa sčasti nastavíme na rozvrh hodín, ktorý platil do 13.3.2020. Učiť sa však už zrejme nebudeme.
  Žiaci, o ktorých už má triedna učiteľka informáciu o nastúpení do školy, budú zároveň prihlásení na obed. Prípadné odhlásenie zo stravy si u vedúcej školskej jedálne zabezpečte mailom: jedalen.sedlice@gmail.com, prípadne na tel. čísle +421 948 770 148.


  Pri prvom vstupe žiaka 6. – 9. ročníka do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi: písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
  TLAČIVO na vytlačenie: pri__loha_2_-_29.5.2020.pdf
  Tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj v budove školy alebo zákonný zástupca ho môže tiež vypísať ráno pred prvým vstupom žiaka do školy. 

  Tešíme sa na Vás!

  Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

 • GRANT: Starší mladším a mladší starším

  TVORÍME vlastnú KNIHU Malého princa

  Po prečítaní knihy Malý princ pre deti, ktorú sme zakúpili zo získaného GRANTU Karpatskej nadácie, sa TRETIACI spolu so svojou pani uč. B. Olejárovou rozhodli, že si urobia vlastnú knihu. Tá obsahuje krásne maľované obrázky s príbehom. 

  Zodpovedný učiteľ: Mgr. B. Olejárová

  VIAC v galérii GRANT: Starší mladším a mladší starším boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria