Navigácia

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že po konzultácii s RÚVZ v Prešove ostávajú žiaci 5.A, 6.A, 8.A9.A triedy
  v domácej karanténe v období od 28.9.2021 do 7.10.2021.

  Ak nebudú mať žiadne príznaky ochorenia Covid-19, do školy sa môžu vrátiť v piatok 8.10.2021. Pred návratom do školy rodič poskytne škole (stačí prostredníctvom aplikácie Edupage) Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Žiaci nemusia absolvovať antigénový test ani PCR test pokiaľ na to nebudú objektívne zdravotné dôvody.
  Od 28.9.2021 žiaci uvedených ročníkov prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania podľa v súčasnosti platného rozvrhu hodín. Je dôležité, aby si žiaci sledovali hodiny vyučované on-line a nezabudli sa pripojiť. Vaše problémy so zabezpečením dištančného vzdelávania konzultujte s triednymi učiteľmi.

 • Oranžová fáza od 28.9.2021

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu 1 pedagogického zamestnanca na ochorenie COVID-19 prechádza naša škola od utorka 28.9.2021 do oranžovej fázy podľa platného Školského semaforu.

  Riaditeľ školy po informovaní zriaďovateľa prerušuje prezenčné vyučovanie v triedach 5.A , 6.A, 8.A a 9.A , v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 počas pondelkového vyučovania. V utorok budeme kontaktovať RÚVZ a rodičia detí daných tried budú oboznámení s ďalším postupom, či ich trieda nastupuje do karantény.

  Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID19 do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

  Keď nám RÚVZ pošle ďalšie inštrukcie a pošle rodičom oznámenie o karanténe, má rodič povinnosť nahlásiť karanténu žiaka všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, ktorý na jeho karanténu dohliada. 

  Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

  Bližšie informácie k dištančnému vyučovaniu pošleme formou notifikácie v Edupage konkrétnym triedam.

  Žiaci uvedených tried sú z obedov odhlásení.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • 3.A: Web stránka: Voda

  Žiaci 3. ročníka počas hodiny PDA vytvorili na celú tabuľu krásnu pojmovú mapu (metóda Brainstorming) o VODE. Môžete v nej nájsť nielen živočíchov, ale aj činnosti, ktoré sa vo vode dajú realizovať či enviromentálny problém, ktorým sú plasty.

  Zodp. uč. Mgr. N. Rimáková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 3.A: Web stránka: Voda.

 • Robot Qoopers

  P. učiteľky M. Hurajová, G. Kotuličová a N. Rimáková sa zúčastnili školenia o PROGRAMOVANÍ prostredníctvom robotov Qoopers a Qskaut, ktoré naša škola zakúpila minulý rok. 

 • Modelársky krúžok

  Gratulujeme Stankovi Gallíkovi z 5.A triedy.

  Zodpovedný: p. Seman

  ....................................

  Gratulujeme aj Paľkovi Fedorovi zo 6.A triedy.

 • Nálepky

  Teší nás, že sa nálepky na chodbách využívajú nielen na hodinách, ale aj počas prestávok a pri čakaní na obed :-)

 • Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  9.9.2021 sme si spoločne na hodinách OBN a LITERATÚRY pripomenuli a uctili obete holokaustu a rasového násilia prostredníctvom besied a kníh, ktoré tieto témy obsahujú. Hovorili sme si aj o tom, ako vyhrať zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie.

  Zodpovedný uč.: Mgr. N. Rimáková

  Foto: Mgr. N. Rimáková, Mgr. Z. Rapavá

 • OZNAM - samotestovanie

  Vážení zákonní zástupcovia,
  tí, ktorí ste prejavili záujem o antigénové testy určené na samotestovanie zo dňa 25.8.2021, si
  uvedené testy v počte 5 ks na žiaka môžete prevziať od 16.9.2021 na sekretariáte základnej školy
  v čase 7:30 - 15:00 hod.

  Návod na použitie pre samotestovanie nájdete v priloženej prílohe.

 • OČAP 7.A

  Zodpovedný uč., foto: Mgr. M. Hurajová

 • PONUKA krúžkov v šk. roku 2021/2022

  KLIK na súbor

 • OZNAM - samotesty

  Vážení záujemcovia o samotesty,

  Okresného úradu v Prešove sme dostali správu o registrástrácii našej požiadavky a o zaradení medzi čakateľov na ďalšie naskladnenie samotestov.

  Prosíme Vás teda o trpezlivosť. O ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

 • OČAP

  Piataci sa pokúšali znehybniť hornú i dolnú končatinu pomocou drevených paličiek aj trojcípej šatky. 

  Zodpovedný a foto: Mgr. Z. Rapavá

  ------------------------------------------

  Deviataci sa počas praktickej časti OČAP-u prešli z Bajerovskej ulice na Vyššný koniec a pripravili si stanovište, kde si žiaci mohli vyskúšať svoju presnú mušku.

  Zodpovedný uč. a foto: Mgr. N. Rimáková

  ------------------------------------------

  Človek a príroda vytvárajú jednotu, harmóniu tela i duše...a presne takéto príjemné chvíle sme spolu s piatakmi strávili dnešný deň OČAP-u.

  Zodpovedný uč. a foto: Mgr. Z. Rapavá

  Do fotogalérie bol pridaný nový album OČAP.

 • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Sedlice oznamuje, že dňa 14.9.2021 (utorok) udeľuje v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 žiakom 1. až 9. ročníka z organizačných a prevádzkových dôvodov na tento deň riaditeľské voľno. V tomto termíne nebude v prevádzke ani ŠKD.

 • Ďalšie nálepky

  Foto: Mgr. Z. Rapavá

 • Diplomy, súťaže, ocenenia

  Modelársky krúžok

  Zodpovedný: p. Seman

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Diplomy, súťaže, ocenenia.

 • OZNAM - OČAP

  Žiaci 5.-9. ročníka budú mať v dňoch  6.9.2021 (PONDELOK) teoretickú časť a 7.9.2021 (UTOROK) praktickú časť OČAP-u.

  V pondelok si nezabudnite doniesť písacie potrebyPIATACI si donesú aj zošit č. 564

 • Čo sa u nás deje

  Chlapci deviataci pomáhajú pri varení LEKVÁRU

  Jeho varenie je u nás vyslovene ,,mužskou záležitosťou". Pomôcť prišiel aj bývalý p. školník P. Hudák a p. starosta M. Guman

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Čo sa u nás deje .

 • Školské nálepky

  Snažíme sa o bezpečnosť nielen na internete, ale aj na schodoch našej školy. 

  Vizuálnou edukáciou sa usilujeme o upevnenie základného učiva z MAT a SJ.

 • Školenie učiteľov

  BEZPEČNOSŤ na internete je v súčasnej dobe spolu s KYBERŠIKANOU čoraz viac preberanou témou.

  Aby sme zabránili v čo najväčšej miere počítačovej šikane a uchránili naše súkromie cez internet, naši učitelia sa zúčastnili ŠKOLENIA, kde sa týmito témami zaoberali v širších súvislostiach. 

 • Organizácia dňa 2.9.2021

  Príchod žiakov 2. – 9. ročníka do školy je v čase 7:30 – 7:45 hod.:

  7:45 hod.     2. – 4. ročník – pred bočným vchodom

  7:45 hod.    5. -  9. ročník  pred hlavným vchodom

  Do školy vstupujú žiaci s ochranným rúškom a v sprievode  triedneho učiteľa.

  Žiaci musia pred vstupom odovzdať triednemu učiteľovi Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /príloha 1/

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (platné od 1.9.2021) môže rodič poskytnúť škole aj prostredníctvom aplikácie Edupage.

  Vstup zákonných zástupcov do školy je zakázaný.

   

  Príchod žiakov 1. ročníka

  8:15 hod.     pred hlavným vchodom

  Žiaci musia pred vstupom odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti /príloha 1/

  Vstup rodičom prvákov do školy bude výnimočne umožnený len v prvý deň školského roka s vypísaným tlačivom Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti /príloha 2/

   

  Program:

  1. Slávnostné otvorenie šk. roka – prostredníctvom šk. rozhlasu
  2. Triednické hodiny  (informácia o organizácii vyučovania v šk. roku 2021/2022)

   

  Po skončení programu 2.9. 2021, ale aj 3.9.2021 dochádzajúci žiaci odchádzajú tak, aby stihli autobusové spoje do svojich obcí:

  Smer Prešov : 9:50 hod.

  Smer Margecany : 10:15 hod.

  Sedlice: 10:15 hod.

  Žiaci 1. ročníka odchádzajú v sprievode svojich rodičov.

   

  Dňa 2.9. – 3.9.2021 v prevádzke nie je ŠJ ani ŠKD.

   

  Príloha 1 - Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx 

  Príloha 2 - Pisomne_vyhlasenie_navstevnika_o_bezpriznakovosti.docx 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria