• Profil školy

     • O škole

     • Stručne o nás        
      Naša základná škola s materskou školou Sedlice je plne organizovanou školou, ktorej súčasťou je školský klub detí, centrum voľného času a školská jedáleň. Škola zabezpečuje predškolskú výchovu deťom od 3 do 6 rokov a výchovu a vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa základnej školy v zmysle školských vzdelávacích programov, platných učebných plánov, učebných osnov a vzdelávacieho štandardu pre daný stupeň.

       

       

                          Koľko nás je


      V školskom roku 2016/2017 máme v materskej škole v 2 oddeleniach 36  detí a v  základnej škole je v 9 triedach   138 žiakov.
      O výchovu a vzdelávanie našej mladej generácie sa s láskou stará 21  pedagogických a  9 nepedagogických zamestnancov školy.

       

       

       

       

                                   Naše logo / ikonka