• Tlačivá pre rodičov

     • Tlačivá

     • na stiahnutie:

       

       

      Tlačivo

      Použitie

      Zápisný list do1.roč ZŠ.doc

      Zápisný list do 1. roč. ZŠ spolu s dotazníkom. Vypĺňajú ho rodičia pri zápise do 1.ročníka!

      Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.doc

       

      Vaše dieťa musíte zapísať v tomto školskom roku do prvého ročníka. Napriek tomu si myslíte, že je ešte pre vstup do školy nezrelé. V takomto prípade môžete prísť na zápis aj bez dieťaťa, zapíšete ho do školy, ale zároveň vyplníte na základe Vášho uváženia túto žiadosť. O odklad môžete požiadať aj 31.augusta. 

      Žiadosť o prijatie do ZŠ.doc

      Vypĺňajú rodičia v prípade, že majú záujem, aby sa ich dieťa vzdelávalo v našej škole. 
      Nevypĺňajú ho rodičia pri zápise do 1.ročníka!

      Žiadosť o odhlasenie zo školy.doc

      Vypĺňajú rodičia v prípade, že ich  dieťa nebude navštevovať našu školu zo zdravotných, rodinných a iných dôvodov .

      Žiadosť o oslobodenie od vzdelávania v predmete.doc

       

      V prípade potreby oslobodenia vzdelávania v predmete (najčastejšie telesnej výchovy), rodičia vypĺňajú toto tlačivo. Obnovuje sa pre každý školský rok a je potrebné k nemu pripojiť lekárske potvrdenie, na ktorom bude jasne napísané, či sa jedná o úplne alebo čiastočné oslobodenie od tohto predmetu.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD Sedlice.doc

      Vypĺňajú rodičia v prípade, že majú záujem, aby sa ich dieťa navštevovalo po vyučovaní ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ.

      Zápisný list do ŠSZČ.doc

      Vypĺňajú rodičia v prípade, že majú záujem, aby sa ich dieťa navštevovalo Školské stredisko záujmovej činnosti v Sedliciach, v ktorom sú zahrnuté rôzne záujmové krúžky - zoznam krúžkov  TU.

      Ospravedlnenie z vyučovania /pre triedneho učiteľa.doc/

        

      Vypĺňajú rodičia v prípade, že chcú ospravedlniť svojho syna/dcéru z vyučovania na najviac 1 pracovný deň.

      Ospravedlnenia od rodičov - možno do 30 hodín (najviac 5 dní) v školskom roku. Ostatné hodiny musí ospravedlniť lekár, inak sú hodiny neospravedlnené.

      Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania /pre  riaditeľa školy.doc/

       

      Vypĺňajú rodičia v prípade, že chcú ospravedlniť svojho syna/dcéru z vyučovania na viac, ako 1 pracovný deň. Žiadosť je potrebné adresovať riaditeľovi školy.

      Polročné vysvedčenie - žiadosť.doc

      V prípade záujmu o vydanie polročného vysvedčenia doručte písomnú žiadosť triednemu učiteľovi do

      Informovaný_súhlas_rodiča.doc

      Ide o proces, pri ktorom pedagogický zamestnanec oboznámi zákonných zástupcov žiaka so všetkými dostupnými informáciami a plánovanom postupe, s cieľom získať súhlas na výkon tohto postupu. Škola má povinnnosť zahrnúť rodiča do rozhodovania o postupe a starostlivosti o jeho dieťa, žiaka formou informovaného súhlasu.