Navigácia

Pracovné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou Sedlice

Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste.

 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, Základná škola s materskou školou Sedlice zverejňuje informáciu o pracovných miestach

 

Názov zamestnávateľa:   Základná škola s materskou školou Sedlice

Sídlo zamestnávateľa:     Sedlice 3, 082 43 Sedlice

Kontakty:                          051/7782217, zasedlice@zasedlice.edu.sk

Kategória PZ :                             pedagogický asistent

 

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Druh pracovného pomeru:  100% -ný úväzok     / počas MD / .

 

Požadované doklady:       - žiadosť o zaradenie do výberového konania,

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účel výberového konania.

 

Iné súvisiace požiadavky: - zdravotná spôsobilosť,

 • bezúhonnosť,
 • nástup 01/02/2020,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • IKT zručnosti,
 • žiadosť a doklady posielať na adresu školy do 24.01.2020.

 

 

Na pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a zaslali škole požadované doklady.

 

 

                                                                                                                                 Mgr. Štefan Rimák

                                                                                                                                        riaditeľ školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria