Navigácia

Pracovné ponuky

Pedagogický asistent

Voľné pracovné miesto

Názov zamestnávateľa:  Základná škola s materskou školou Sedlice, Sedlice 3, 082 43

 Sídlo zamestnávateľa:  Sedlice 3,   082 43 Sedlice

 Kontakty: Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

                     tel.: +421517782217

                     mail:    zasedlice@zasedlice.edu.sk

 Informácia o voľnom pracovnom mieste

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (PZ)

Kategória PZ:   pedagogický asistent 

 Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 10 uvedeného zákona, a prílohy č. 1 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. 

Platové podmienky:  V zmysle zákona č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pozri tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných  zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2020 uvedeného zákona. 

 Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú

a) kvalifikačné predpoklady,

b) bezúhonnosť,

c) zdravotná spôsobilosť,

d) ovládanie štátneho jazyka.

 

Potrebné doklady:

 - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

 - profesijný životopis,

 - doklad o vzdelaní,

 - súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb.z.

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača

 

Iné súvisiace informácie:

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2020 do ukončenia projektu.

 

 Svoje žiadosti s potrebnými žiadosťami  zasielajte poštou alebo mailom na horeuvedenú adresu do 3. 9. 2020.  Vybraného uchádzača budeme kontaktovať .

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Sedlice
    Sedlice 3, 082 43 Sedlice

  • +421 x 0517782217

Fotogaléria