• Profil obstarávateľa

     • Profil školy

     • Profil verejného obstarávateľa

       

      Identifikačné údaje:

       

      Názov organizácie :        Základná škola s materskou školou Sedlice

      Sídlo:                              Sedlice 3, 082 43 Sedlice

      IČO:                                37876881

      DIČ:                                 2021688680

      Štatutárny zástupca:       Mgr. Štefan Rimák, riaditeľ školy

      Webové sídlo:                 www.zasedlice.edupage.sk

       

      Profil:

       

      Základná škola s materskou školou Sedlice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

       

      Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

       

      Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

       

      Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.