Pre žiakov a rodičov

OZNAMY

ELEKTRONICKÁ PLATBA za školský klub
Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
VS: 0950
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

......................................................................................

ELEKTRONICKÁ PLATBA za CVČ
Číslo účtu /IBAN/: SK65 0200 0000 00 16 7694 8357
VS: 0951
Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodičia,

do pozornosti Vám dávame  ďalšiu možnosť prihlasovania, resp. odhlasovania zo stravy a to prostredníctvom e-mailovej adresy školskej jedálne: jedalen.sedlice@gmail.com, kde je potrebné do správy zadať:

 • meno stravníka,
 • triedu
 • deň odhlásenia, resp. prihlásenia s dátumom

Za pochopenie ďakujem

Vedúca ŠJ

Pre verejnosť

Novinky

 • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že po konzultácii s RÚVZ v Prešove ostávajú žiaci 5.A, 6.A, 8.A a 9.A triedy
  v domácej karanténe v období od 28.9.2021 do 7.10.2021.

  Ak nebudú mať žiadne príznaky ochorenia Covid-19, do školy sa môžu vrátiť v piatok 8.10.2021. Pred návratom do školy rodič poskytne škole (stačí prostredníctvom aplikácie Edupage) Čestné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Žiaci nemusia absolvovať antigénový test ani PCR test pokiaľ na to nebudú objektívne zdravotné dôvody.
  Od 28.9.2021 žiaci uvedených ročníkov prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania podľa v súčasnosti platného rozvrhu hodín. Je dôležité, aby si žiaci sledovali hodiny vyučované on-line a nezabudli sa pripojiť. Vaše problémy so zabezpečením dištančného vzdelávania konzultujte s triednymi učiteľmi.

 • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu 1 pedagogického zamestnanca na ochorenie COVID-19 prechádza naša škola od utorka 28.9.2021 do oranžovej fázy podľa platného Školského semaforu.

  Riaditeľ školy po informovaní zriaďovateľa prerušuje prezenčné vyučovanie v triedach 5.A , 6.A, 8.A a 9.A , v ktorej sa vyskytla osoba pozitívna na COVID-19 počas pondelkového vyučovania. V utorok budeme kontaktovať RÚVZ a rodičia detí daných tried budú oboznámení s ďalším postupom, či ich trieda nastupuje do karantény.

 • Žiaci 3. ročníka počas hodiny PDA vytvorili na celú tabuľu krásnu pojmovú mapu (metóda Brainstorming) o VODE. Môžete v nej nájsť nielen živočíchov, ale aj činnosti, ktoré sa vo vode dajú realizovať či enviromentálny problém, ktorým sú plasty.

  Zodp. uč. Mgr. N. Rimáková

  Do fotogalérie bol pridaný nový album 3.A: Web stránka: Voda.

 • P. učiteľky M. Hurajová, G. Kotuličová a N. Rimáková sa zúčastnili školenia o PROGRAMOVANÍ prostredníctvom robotov Qoopers a Qskaut, ktoré naša škola zakúpila minulý rok.

 • Gratulujeme Stankovi Gallíkovi z 5.A triedy.

  Zodpovedný: p. Seman

  ....................................

  Gratulujeme aj Paľkovi Fedorovi zo 6.A triedy.

 • Teší nás, že sa nálepky na chodbách využívajú nielen na hodinách, ale aj počas prestávok a pri čakaní na obed :-)

 • 9.9.2021 sme si spoločne na hodinách OBN a LITERATÚRY pripomenuli a uctili obete holokaustu a rasového násilia prostredníctvom besied a kníh, ktoré tieto témy obsahujú. Hovorili sme si aj o tom, ako vyhrať zápas proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek formy útlaku a diskriminácie.

  Zodpovedný uč.: Mgr. N. Rimáková

  Foto: Mgr. N. Rimáková, Mgr. Z. Rapavá

 • Vážení zákonní zástupcovia,
  tí, ktorí ste prejavili záujem o antigénové testy určené na samotestovanie zo dňa 25.8.2021, si
  uvedené testy v počte 5 ks na žiaka môžete prevziať od 16.9.2021 na sekretariáte základnej školy
  v čase 7:30 - 15:00 hod.

  Návod na použitie pre samotestovanie nájdete v priloženej prílohe.

 • Zodpovedný uč., foto: Mgr. M. Hurajová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Sedlice
  Sedlice 3, 082 43 Sedlice

 • +421 x 0517782217

Fotogaléria